ขนมอบกรอบ ที่มีมานานกว่า 30 ปี ที่หลายคนไม่เคยรู้ชื่อ

เป็น อีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีย ลต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า ถ้าไม่ใช้ขนมละแต่อยู่ในถุงจ ะรู้เปล่าว้่ากินอะไร

ล่าสุด โลกออ นไล น์มีการส่งต่อภา พของข นมยี่ห้อหนึ่ง โดยเพจเ ฟซบุ๊กชื่อ Kod kid.iq

โดยระบุข้ อความว่า ปกติเราไปซื้ อขนมก็จะเรียกชื่ อแบรนด์อ ย่าง เลย์ ซีโตส คาร ามูโจ้ ปูไทย หรือ ฮานามิ

แต่ขนมห่อนี้นางมีชื่ อว่า ขนมอบกรอบรสมะเขื อเทศ แม้จะยาวและดูไม่ใช่แ บรนด์แต่คือชื่อแบ รนด์ขนมห่อนี้จริงๆ ฮ่าๆๆๆ

โพ สต์ดังก ล่าว

ภา พจาก Ko dkid.iq

ค วามคิดเ ห็นจากโซเ ชียล

ภ าพจาก Ko dkid.iq

ภ าพจาก Ko dkid.iq

แ ล้วคุณเคยกินกันไหม ละเ รียกขนมห่ อนี้ว่าอะไร