ตลาดติดป้ายกุ้ง2กิโลฯ100เดียว ยังไม่มีคนซื้อ

ฃเป็นอีกหนึ่งเรื่ องร าวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า เห็ นแล้วอยากกินเลย ซึ่ง วันที่ 25ธ.ค.63 รายงานสถ านกา รณ์ cvDในประเทศไทย

ล่าสุดได้พบผู้ติ ดรายใหม่ 81 ราย เเบ่งเป็นติ ดเชื้ อในประเทศ 37 ราย คัดกรองเชิง รุกในแรงงานต่างด้าว 35 ราย

กลับจากต่างป ระเทศเข้าสถ านกักกั นของ รัฐ 9 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,910 ราย

โดยที่เมืองโค ราช นั้นตลาดสด เเม่ค้าติ ดป้าย กุ้งสด 2กิโลกรัม ลดเหลื อเเค่100บาท เท่านั้น

ทั้งนี้ในส่ วนของพื้นที่จั งหวัดนค รราชสีมานั้น ในวัน ที่ 25ธ.ค.63 ได้พ บผู้ติด

เป็นช ายวัย47ปี ช าวอุบลราชธานี มีประวัติไทม์ไลน์อยู่โคร าชหลายพื้นที่ เขตอ.ขามท ะเลสอ

ขายของห น้าโรงงานซุปเป อร์แวร์ ต.หัวทะเล , ขายของโรงทอกระสอบ ต.ด่ านเกวี ยน เดินท างที่บขส.ใหม่

ก่อนจะเดิน ทางไปที่บขส.ใหม่ เพื่อกลั บไปยังจังห วัดอุบลราชธานี

ด้วยรถถทัวร์โคราช-อุบล เที่ยว 13.30 น. (สวม Mask ตลอดก ารเดินทาง) โดยบุคคลใดที่มีไทม์ไลน์ค าบเกี่ยวกับผู้ติ ดรายนี้

โปรดติ ดต่อสำนักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครร าชสีมา โทร. 081-2655604 เพื่อทำการกั กตั วและสั งเกตอาการ

ด้านผู้ใช้เ ฟซบุ๊ค Wanida Paksaได้เผยบรรย ากาศอันสุดเงียบเหงา

หลังจากที่ได้ไปเดินจับจ่ายซื้ ออาหารส ด พร้อมบอกว่า วันนี้ตลาดเทิ ดไทเงียบแบบที่ไม่เค ยเห็ นมาก่อน

กุ้ง 2 โลฯ 1 00 บา ท ต่อไป จะเป็นไง เนื่องจา กวิกฤ ตปัญ า c v d ทำให้ปร ะชาชนต่างหวาดกลัว

เพราะมีผู้ติดเดินท างมายังหลายพื้นที่ใ นจังหวัดนคร ราชสีมา