แรงงาน ออกประกาศ ขอนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานช่วงเทศกาลปีใหม่

เป็ นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติ ดตา ม ซึ่งล่าสุดวันที่ 26 ธ.ค.63 กรมสวั สดิการและคุ้มค รองแรงงาน (กสร.)

ได้ ออกป ระกาศ เรื่อง ขอความร่วมมื อสถานประก อบกิจการให้ลูกจ้ างหยุดงานในช่วงเทศก าลวันปีใหม่

เพื่อให้ลู กจ้างได้ห ยุดต่อเนื่องเ ดินทางไปเยี่ยมคร อบครัว และร่วมกิจกร รม ต ามประเพ ณีนิย มที่ปฏิบั ติสื บต่อกันมา

โดยขอให้ห ลีกเลี่ยงกิจกรร มที่มีความเสี่ ย งต่อ C V-1 9

นาย อภิญญ า สุจ ริตตานันท์ อธิบ ดีกร มสวัส ดิการและคุ้มค รองแรงง าน (กสร.)

เปิดเ ผยว่า ด้ วยห้วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใ หม่ พ.ศ. 2564 ซึ่งต รงกับวันพฤหัสบดีที่  31 ธันวาคม 2563 แ ละวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

ซึ่งสถานประกอ บกิจการส่ วนใหญ่ประก าศให้เป็นวันหยุดต ามประเพณี เพื่อให้ลูกจ้ างได้หยุดต่อเนื่ อง

และเป็ นโอกาสอันดีที่ลู กจ้างจะได้เดินทางกลับไปเยี่ย มครอบ ครัว ณ ภูมิ ลำเนาของตัวเองและร่วมกิจกร รมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสื บต่อกันมา

กร ม จึง ออกปร ะกาศขอความ ร่วมมื อสถานประกอบกิ จการให้ลู กจ้างหยุดงานในช่วง เทศกาลวั นปีใหม่

โด ย มีสาร ะ สำคัญ ของประก าศ ดังนี้

1. ให้น ายจ้างพิจ ารณาจัดให้วันพ ฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 และวั นศุ กร์ที่ 1 มกราคม 2564

เป็นวันห ยุดตามปร ะเพณีในช่วงเ ทศกาลวั นปีใหม่ให้แก่ลูกจ้ าง

หากวันห ยุดดังกล่าวต รงกับวันหยุดป ระจำสัปด าห์ให้เลื่ อนวันหยุดตามป ระเพณีไปห ยุดในวันทำง านถัดไป

ตา ม มาต รา 29 แห่งพระร าชบัญญัติคุ้ มครองแ รงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม

2. สำหรับงานขนส่งท างบก นายจ้าง ต้องจัดให้ลูกจ้า งซึ่งทำห น้าที่ขับขี่ยานพ าหนะ ทำง าน ไม่เกิน  วันละ 8 ชั่วโมง

ห ากจะให้ทำ งานล่วงเวลาต้ องไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโ มง โดยได้รับควา มยินยอมเป็ นหนังสือจาก ลูกจ้าง

แล ะในวันทำงานถัดไป ห้า มมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่ มต้นทำงานก่อนครบระย ะเวลา 10 ชั่วโมง

หลังสิ้นสุดกา รทำงานในวันทำงานที่ล่วงม าแล้ว

3. ในการเดินท างกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้าง และนายจ้างใช้ ความระมัดระ วังในก ารขับขี่ย า นพาหนะ

ไม่ดื่ มเครื่อ งดื่ม ขณะเดินท าง และขอให้วางแผนก าร เดินท างไปและกลับเพื่อคว ามสะดวก และปล อดภั ย

4. ให้ห ลีกเ ลี่ยงกิจกร รมที่มีความ เสี่ย งต่อการแพ ร่กระจา ยของ  C V- 1 9 โด ยไม่ จำเป็น

เพื่อป้องกันผ ลกระทบ จากกา รเดินทาง อันเนื่ องมาจากการรว มตัวของบุคค ล จำ นวนม าก

และอ าจส่งผลให้เ กิดความยุ่งย ากในการส อบส วน และ ค วบคุ มกา รแ พร่ก ระจาย

ทั้งนี้ แ รงงา น ประก าศข อควา มร่วม มือส ถา น ประกอบก าร ใ ห้ลูกจ้าง หยุดงานช่วงปีใหม่

เพื่อให้เดิ นทางกลับไ ปเ ยี่ยมครอ บครัว ร่วมกิจกรร มตามประ  เพณีนิยม