ข่าวดี การ ไ ฟ ฟ้ า คืนเบี้ยเงินประกันให้ผู้ใช้

Articles

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับผู้ใช้ ไ ฟ รายย่อยแน่นอนว่าหลายคนอาจจะเห็นกันแล้วสำหรับหน้าตาบิลไ ฟ ฟ้ าที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมีใบเดียว ตอนนี้จะสังเกตุได้ว่ามี 2 ใบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เพจ สื่อปราจีนบุรี ได้โพสต์อธิบายไว้ดังนี้ ขอแจ้งทุกท่านเพื่อทราบ ในรอบการจดหน่วยค่าไ ฟฟ้าเดือน กพ 63 นี้ จะมีการพิมพ์บิลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ใบต่อ 1 ราย เนื่องจากการไ ฟฟ้าจะมีการคืน ดอกเบี้ ยเงินประกันการใช้ไ ฟที่ผู้ใช้ไ ฟ ชำระไว้ ไม่ใช่การคืนเงินประกัน แต่จะคืนเฉพาะดอกผลที่เกิดจากเงินประกัน การคืนครั้งนี้เป็นยอดสะสม 5 ปีจากปี2558ถึง2562โดยจะหักจากยอดค่าไ ฟฟ้า

1 ถ้าเงินค่าไ ฟมากกว่าดอกเบี้ ยที่จะได้รับก็จะนำดอกเบี้ยมาหักออกจากยอดค่าไ ฟฟ้ายอดที่ต้องชำระก็จะลดลง

2 ถ้าเงินค่าไ ฟฟ้าน้อยกว่าดอกเบี้ ย ก็จะมีบิลไหลออกมาเป็นยอดเงินรับฝาก ให้ผู้ใช้ไ ฟถือบิลใบนี้ไปขอรับเงินคืนที่การไ ฟฟ้า

3 ถ้าเงินค่าไ ฟฟ้าเท่ากับดอกเบี้ ยก็จะหักลบกันไป 4 ถ้าค่าไ ฟฟ้า 0 บาท และมีดอกเบี้ ย จะมีบิลเป็นเงินรับฝากก็ให้ผู้ใช้ไ ฟ.ถือบิลนี้ไปขอรับเงินคืนที่การไ ฟฟ้า ในการคืนเงินครั้งนี้จะคืนเฉพาะผู้ใช้ไ ฟประเภทบ้านอยุ่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ประเภท1115ทับ1125ทับ 2125 เท่านั้น ถ้าผู้ใช้ไ ฟไม่เข้าใจให้ไปสอบถามที่การไ ฟฟ้าโดยตรง

โพสต์ดังกล่าว

บิลไ ฟฟ้า

สำผู้ใช้ไ ฟไม่เข้าใจ ให้ไปสอบถามที่การไ ฟฟ้าโดยตรง

ขอบคุณ สื่อปราจีนบุรี , มุมข่าว