เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิรับเงิน กลุ่มเปราะบาง

Articles

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับกลุ่มเปราะบางที่อยากเช็กสิทธิ์ของตัวเองสามารถทำได้แล้วนะครับ เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดเว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง เด็ กแรกเกิด ผู้พิก ๅร และผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวย า ตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็ กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ผู้พิกๅร ผู้สูงอายุ

ที่ได้รับผลกระทบจาก c๐vid ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา หากไม่แน่ใจว่าตนเองได้รับสิทธิหรือไม่ สามารถตรวจสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม ได้ที่เว็บไซต์ คลิกเพื่อตรวจสอบ

โดยใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักในการตรวจสอบ สอบถามเพิ่มเติม

สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พมจ. ทุกจังหวัด กรุงเทพฯ สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด กรมกิจการเด็ กและเยาวชน โทร.02 651 6534 และ 02 651 6902 สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 02 642 4336 สิทธิจากเบี้ยความพิก ๅร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิก ๅร โทร.1479 หรือ 0 2354 3388 ต่อ 311 313

ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ / มุมข่าว