เตรียมเฮกันอีกครั้ง เราไม่ทิ้งกันเก็บตกรอบสอง

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนนั้นพูดถึงกันเป็น อย่ าง มากจริงๆสำหรับโค ร ง การที่ทาง รั ฐบาลนั้นยื่นมือออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยกับโครงการที่ว่าเงิ น เยี ย ว ย า 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนแต่ก็ประส บ ปัญห า กันอยู่บ้ าง เพราะมีบางคนนั้นไ ม่ ได้รับเงิ น เยี ย ว ย า ตรงนี้นั้นเองค่ะและวันนี้มีข่าวดีด้วยว่า สำหรับคนที่ล ง ทะเบี ยน เราไ ม่ ทิ้ ง กันไ ม่ สำเร็จ

เนื่องจากบัตรประชาชนไ ม่ ถูกต้อง เมื่อวันที่ 24 พค เพจ โครงการ ม ารด า ประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่าโครงการเราไ ม่ ทิ้ ง กัน 5000 คลังเตรียมปิดให้ร้ องทุ กข์ สิ้ น เดือน พ.ค.นี้(ให้เหลือเเต่ส่วนตรวจสอบสถานะ การจ่ายเงิ นพร้อมยังสั่ ง เก็บต ก คนลงทะเบี ยนไ ม่ สำเร็จอีก1.7 ล้านคนส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิ ทธิ์ เนื่องบางส่วนติ ด ต่อได้ แต่ไ ม่ สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไ ม่ ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนทบทวนสิ ทธิ์ ไว้

และบางส่วน ผู้พิทักษ์สิทธิ์ พย า ย าม ติ ด ต่อไปหลายครั้งก็ไ ม่ สามารถติ ด ต่ อ ได้ให้ไป ติ ดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพเเนบเอกส ารหรือรูปถ่ายที่ยืนยันในการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พ.ค.นี้ผู้ทบทวนสิทธิ์ที่เจ้าหน้ า ที่ลงไปพบตัวเเล้วไ ม่ ต้องมา ร้ องทุ กข์ ที่ธนาคารอีกอย่ าง ไรนั้นให้ประชาชนนั้นคอย ติ ดตามข่าวส าร ของเรื่องนี้ให้ดี

หากมีข้อสงสัยประการใดนั้นสามารถสอบถามไปยังเจ้าหน้ า ที่ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ได้ เพื่อที่จะไ ม่ พล าดสิ ทธิ์ ในตรงนี้อีก