เตือน ห้ า มจั บ งู สิ ง ฝ่ๅฝืน ปรับ 40,000 บาท

Articles

เรียกได้ว่าเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดในประเทศไทยอย่าง งูสิง (อังกฤษ: Rat snakes) เป็นสกุลของงูไม่มีพิ ษหรือพิ ษอ่อนสกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Ptyas ในวงศ์งูพิ ษ เ ขี้ ย วหลัง (Colubridae) โดยทั่วไปเป็นงูที่มีลักษณะคล้ายกับงูเห่ๅ

โดยทางภาคเหนือภาคอีสานนิยมนำมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะชาวชนบท แต่ล่าสุดนั้น กระทรวงยุติธรรม เตือน ก ฎหมายน่ารู้ ตอน “จั บงูสิ งมีโท ษปรับหนัก”

งูสิง

เนื้อหาข้อควรปฏิบัติ

เนื้อหาข้อควรปฏิบัติ

เนื้อหาข้อควรปฏิบัติ

ขอบคุณ tnews