เคาะแล้ว ของขวัญวันเปิดเทอม รับคนละ 1000

Articles

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีรับเปิดเทอมเลยก็ว่าได้ จากกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 Back To School

เพื่อลดค่าครองชีพช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลู กหลานนั้น ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี และขอขอบคุณที่ รมว.พาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษา

จะต้องหาเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน และค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน การที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราคาช่วยประชาชน แบ็ค ทู สคูล Back To School นั้น นับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจาก c๐vid และทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียนจะมีหน้าที่เดินเข้า 2 โรง คือ ผู้ปกครองเข้าโรงจำนำ ลู กหลานเข้าโรงเรียน

แต่เมื่อมีโครงการแบ็ค ทู สคูล Back To School ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนได้ระดับหนึ่ง นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนการเยียวย านักเรียนของรัฐบาล จากเดิมที่ รมว.ศึกษาธิการ เคยมีดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนระดับอาชีวศึกษาคนละ 2,500 บาท จนถึงบัดนี้ก็ยังไ ม่ได้รับการเยียวย าใดๆ ทั้งสิ้น และนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก็ไม่ได้รับการเยียว ย า ใดๆ เช่นกัน จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็ กนักเรียน โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของขวัญวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน คนละ 1,000 บาท

ซึ่งเป็นอัตราการเยียวย าเท่ากับที่มติ ครม.เมื่อวันที่16 มิ.ย. อนุมัติเยียวย าช่วยเหลือ ให้แก่ เด็ กแรกเกิด สูงอายุ ผู้พิก าร คนละ 1,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 20,345 ล้านบาท และมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว

เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.ถึงต.ค. 2563 งบประมาณ 22,400 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,745 ล้านบาท ใช้เงินงบประมาณมากกว่าการช่วยเหลือการศึกษาของเย าวชนที่เป็นอนาคตของชาติ การช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ 1,000บาท ระยะเวลา 3 เดือน นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลในทางอ้อม ไ ม่น้อยกว่าการแ จกแพ็คเกจกระตุ้ นการท่องเที่ยวของรั ฐบ าลในขณะนี้อีกด้วย

ขอบคุณ มุมข่าว