บ ริ ษั ท ไทยออยส์ เปิดรับสมัครพนักงาน

Articles

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังหางานอยู่ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ หรือเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำงานมาบ้างแล้ว สำหรับไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานปฏิบัติการกลั่น (Refinery Operator)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลอุปกรณ์การกลั่น

การผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี รวมถึง ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่จำเป็น (minor maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้และไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาที่ต้องการ: ปวส.ขึ้นไป สาขา

-ปิโตรเคมี

-ไฟฟ้า

-อิเล็กทรอนิกส์

-เครื่องมือวัด

-วัดคุม

-เมคคาทรอนิกส์

-เครื่องกล

-โทรคมนาคม

-โลหะ

-ช่างเชื่อม

-เทคนิคการผลิต

-ช่างยนต์

-หรือผู้ที่เรียนมาด้านวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน:

หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับกลุ่มไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณ thaihotpro