รัฐสภา เปิดให้ ปชช. แสดงความเห็น

News

อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการพูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรณีการยกเลิกเกณฑ์ทหาร ซึ่งเบื้องต้น เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมามีท่าทีตอบรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยสั่งการให้เหล่าทัพและหน่วยที่ขึ้นตรง เปิดรับและศึกษาแนวคิดของร่างก ฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทบภารกิจหลักความมั่ นคงของกองทัพ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 รัฐสภาไทย ได้เผยแพร่แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ซึ่งมีข้อที่น่าสนใจหลายข้อ เช่น

– ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดวิธีการและหลักสูตรการฝึกทหารกองประจำการ เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับ และห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นใดให้ทหารกองประจำการทำงานลักษณะรับใช้ส่วนตัว

– ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้อำนาจคณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาเรียกระดมพลให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆในสังคม

– ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 และช่วงอายุที่ให้ปลดพ้นราชการทหารกองหนุนประเภทที่ 1

ขอบคุณ INN