คลังเปิดตัว เราไม่ทิ้งกัน ด้านการเงิน

อีกหนึ่งโครงการใหม่ที่ได้รับความสน ใจไ ม่น้อย โดยกระทร วง การคลัง เปิดตัวเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com รวมทุกมาตรการด้านการเงิ นเพื่อดูแล เยียวย าทั้ง ป ระชาชน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ c๐vid เริ่มใช้เว็บไซต์ 25 พ.ค.นี้

เมื่อวันนี้ (25 พ.ค.2563) นายกมลภพ วีระพละ รองกรร มการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า จากกรณีที่นายอุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงการคลัง มอบหมายให้สำนักงานเศร ษฐกิจกา รคลัง (สศค.) ร่วมกับสมาคมสถาบั นการเงิ นของรั ฐ จัดทำเว็บไซต์ www เราไ ม่ทิ้งกันด้านการเงินcom เพื่อรวบรวม และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลมาตรการด้านการเงิ นของสถา บันการเงินของรั ฐทุกแห่ง ในการช่วยเหลื อและบรรเ ทาความเดือดร้อนให้ประชาช น และกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก c๐vid

ล่าสุดได้วางโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ เน้นความสะดว กและง่า ยต่อการสืบค้นหาข้อมูลมาตรการด้านการเงินต่างๆ โดยสามารถเลือกค้นหาได้ทั้งตามสถาบันการเงินของรัฐแต่ละแห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสง เคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย และบรรษัทประกั นสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

และเลือกตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่ว ยเหลือ ได้แก่ 1.เกษตรกรและ SMEs เกษตรกร 2.ประชาชนฐานรา กและบุคคลทั่วไป 3.ผู้ประกอบการ SMEs 4.ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก และ 5.Non-Bank

เริ่มใช้งาน 25 พ.ค.นี้

มาตรการต่างๆ ยังมีการจัดกลุ่มตามการช่วยเหลื อเป็นด้าน ได้แก่ พักชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือเติมสิ นเชื่อใหม่ให้เพิ่มเติม โดยเงื่อ นไขในแต่ละมาตรการนั้นจะขึ้นอยู่กับสถาบันกา รเงิ นแต่ละแห่ง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใ จ สามารถเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทาง www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com หรือเข้าทางเว็บไซต์ของสมาค มสถาบันการเงิ นของรัฐ www.gfa.or.th รวมทั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลั ง สำนักงานเศรษ ฐกิจการคลั ง และเว็บไซต์ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.นี้

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station