เปิดวิธีลงทะเบียน กู้เงินเพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19 ล่าสุดเรามีวิธีลงทะเบียน “กู้เงิ น ฉุ ก เฉิ น” ธนาคารออมสิน เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ กรอกไม่กี่ข้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วเตรียม SMS ยืนยันรับเงิน

จากกรณี ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยเงินกู้ฉุ ก เฉิ น

โดยวงเงิ น กู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน

ปล อ ด ชำระเงิ น 6 เดือนแรก

สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระท บ จากโควิด-19

คาดว่าจะมีประชาชนที่เดื อ ด ร้อนเข้าใช้บริการเงิ น กู้ที่ธนาคารราว 15 ล้านคน

โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับขั้นตอน “ลงทะเบียนกู้เงิ น ฉุ ก เฉิ น ออมสิน” มีดังต่อไปนี้

สินเชื่ อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ลู ก ค้ า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงิ น กู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ ย คงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด

(เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า “หน้ า ถัดไป”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ ผู้ลงทะเบียน

นามสกุล ผู้ลงทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail (ถ้ามี)

อาชีพ

รายได้

ผลกระท บ

เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

5. ผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับการอนุมั ติ วงเงิ น จะได้ SMS ติ ด ต่อกลับภายใน 5 วัน แล้วรอเงิ น เข้าบัญชี

สินเชื่ อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ าย สำหรับผู้มีร ายได้ประจำ (วงเงิ น สูงสุด 50,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ลู ก ค้ า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงิ น กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด แล้วคลิกคำว่า “หน้ า ถัดไป”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ ผู้ลงทะเบียน

นามสกุล ผู้ลงทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail (ถ้ามี)

อาชีพ

รายได้

ผลกระทบ

5. สาขาจะ ติ ด ต่อกลับ เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

อย่ าง ไรก็ตาม การพิจารณาสินเชื่ อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง/ไ ม่ ครบถ้วน

จะไ ม่ ได้รับการพิจารณาสินเ ชื่ อ

และถ้าไ ม่ ได้รับการ ติ ด ต่อกลับภายใน 5 วัน ถือว่าผู้ลงทะเบียนไ ม่ ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด