วิธีไหว้ ท้ า วเ วสสุวรรณ เสริมศิริมงคล

Articles

อีกหนึ่งบทความน่าสนใจสำหรับวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณ หรือที่เรารู้จักกันคือยั กษ์ สำหรับชีวิตไม่รๅบรื่น ทำอะไรติ ดขัด 3 เดือนเห็นผล และทำให้เราต้องมีที่พึ่งทางใจ เพื่อที่จะทำให้เรานั้นสบายใจขึ้น

บทความนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจๅรณญๅณในการอ่าน

สำหรับใครที่กำลังรู้สึกมีปัญหาจุกจิกกวนใจ หรือปัญหายิ่งใหญ่

ที่ยังไม่สาม า ร ถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โช คลาภ

วันนี้เราขอแนะนำให้ให้ท่านลองบนบานศาลกล่ า วหรือไหว้ ต่อ ท่านท้าวเวสสุวรรณ

โดยวิธีนี้ท่านสาม า ร ถ ไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณ

เป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้

กระทำดังนี้

 

 

ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล ๕จากนั้น

จึงส ว ดมนต์ โดยส ว ดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง

ชินบัญชรแล้วให้ท่าน เตรียมธูปหอมมา ๙ด อ ก

พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ๑พวงให้จุดธูปหอม

และพนมมือส ว ดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

นะโมฯ ๓ จบ

จากนั้นส ว ดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ ลูกชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ขอกราบกรานองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด

และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่

ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนา

ขออัญเชิญเสด็จมา รั บการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเห ล่ า นี้

เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆ

และครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโช คลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ

 

 

 

ได้โปรด อภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจาก ภั ย

ทั้งหลายอั น ต ร า ยทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

(หากมีความทุ ก ข์เรื่องใดๆจะบนก็ให้กล่ า วดังนี้)

เนื่องจากตอนนี้ลูกมี ทุ ก ข์มี เคราะห์เรื่อง………………………….ลูกจึงขอกราบ

ขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุ ก ข์

หรือเคราะห์ เรื่อง………………………………. ลูกขอพึ่งบารมี

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ

และบริวาร ขอให้เรื่อง…………..ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จ

ผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรด อนุเคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าค่ะ

 

 

การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้

1. บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด

ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ ๑ คู่ อาสนสงฆ์ ๑ ผืน พระพุทธรูป ๑ องค์ เข็มกับด้าย ๑ ชุด

2. บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย

สังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท หรือถวายพระพุทธรูป ๙ นิ้ว

3. บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายด อ กกุหลาบแดง

บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ ๙ ด อก

ถือศีลแปด วันตัว(วันที่เราเกิด) และวันพระ

4. บนเรื่องความ เจ็ บป่ ว ยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการ

ถวายหนังสือส ว ดมนต์ (ยิ่งเป็นส ว ด ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนานยิ่งดี)

ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา (กี่ตัวก็ได้)

5. บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม

หรือจะถวายเป็นค่าเล่ า เรียนสงฆ์หรือสามเณร

ในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้

6. บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง

โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน ๑ ชุด เก้าอี้ ๑ ตัว ร่มถวายสงฆ์ ๑ คัน

ข้าวของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่ าง(เมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อน

จึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ

แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์

เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน ๓ เดือนเห็นผล

การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน

ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิ ด ศี ล ธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอด อาลัย

หรือทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม
วิธีไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ เสริมศิริมงคล
จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญ

ด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพ

เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มี

ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวย

หรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง

พวกที่ให้ไปยกย่องหรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด

ว่าใช่วิถีเทวดาไหมหรือเป็นผี เลยอ้างตน

ให้ดูสูงดังเทพ อย่ างน้อยมนุษย์ต า ย

ไปให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็นมนุษย์เหมือนเดิม

อย่ าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพาน