สคบ. แจ้งข่าว วันนี้มีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม

สถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบ าดเชื้ อโ ควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. เวลา 10.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบา ดของเชื้ อไวรั สโ ควิด-19 (สคบ.) ได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่ว ยติดเชื้ อโ ควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่ว ยรายใหม่เพิ่มขึ้น 5 ราย และอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดไว้ให้ โดยเดินทางกลับมาจากอินเดีย 1 ราย, อังกฤษ 1 ราย และโอมานอีก 3 ราย

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ป่ว ยในประเทศ รวมผู้ป่ว ยยืนยันสะสม 3,395 ราย รั กษาหายแล้ว 3,221 ราย คงที่ 58 ราย

สำหรับผู้ป่ว ยรายใหม่ 5 รายนั้น ประกอบด้วย อินเดีย 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 41 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 8 ส.ค. (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่ว ยยืนยันก่อนหน้า 19 ราย) เข้าพักในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ในกรุงเทพฯ และตรวจหาเชื้ อครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 ส.ค. ผลตรวจเชื้ อให้ประวัติเคยมีอาการ (อยู่ระหว่างสอบสวน)

อังกฤษ 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. เข้าพักสถานกักกันที่รัฐจัดให้ในจ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้ อครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้ อ ไม่มีอาการ

โอมาน 3 ราย เป็นหญิงไทย 2 ราย อายุ 26 ปี อาชีพว่างงาน และ อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม อีก 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 17 ส.ค. เข้าพักสถานกักกันที่รัฐจัดให้ในจ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้ อครั้งที่ ในวันที่ 21 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้ อ ทั้งหมดไม่มีอาการ

ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก ยอดสะสมผู้ติดเชื้ อรวม 23,377,806 ราย ผู้ที่ยังมีอาการรุนแรง 61,710 ราย รั กษาหายแล้ว 15,904,288 ราย เสียชีวิต 808,588 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้ อสูงสุด คือสหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้ อสะสม จำนวน 5,841,428 ราย ตามด้วยบราซิล มียอดผู้ติดเชื้ อสะสม 3,582,698 ราย ขณะที่อินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้ อสะสม 3,043,436 ราย รัสเซีย 951,897 ราย แอฟริกาใต้ 607,045 ราย

ทั้งนี้ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ป่ว ยโ ควิดประจำวัน พบผู้ป่ว ยรายใหม่ 5 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบจากโอมาน 3 ราย ทั้งหมดไม่มีอาการ

ขอบคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข