วุฒิศักดิ์คลินิก ยื่น ล้ ม ล ะล า ย

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์ โ ค วิ ด -19 ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลกระทบอย่างมาก มีหลายบริษัทได้เริ่มทยอยปลดพนักงานออก เพราะเหตุผลเรื่องรายได้ ไม่เพียงพอต่อการจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก หรือบางแห่งอาจจะถึงขั้นต้องปิดตัวลงไป

ล่าสุดมีรายงานว่า วุฒิศักดิ์คลินิก คลินิกความงามชื่อดัง เจ้าของสโลแกน เพราะความสวยรอไม่ได้ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อ ศ า ล หลังบริษัทแม่เลื่อนส่งงบการเงินไตรมาสแรกที่ผ่านมา 2 รอบ เหตุโดนผลกระทบหนักจาก โ ค วิ ด -19 ปิดสาขานาน ข า ด รายได้ พนักงานบัญชีลาออกทั้งชุด

โดย เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า “วุฒิศักดิ์คลินิก ได้ยื่นคำร้องขอต่อ ศ า ล ล้ ม ล ะ ล า ย กลาง ขอฟื้นฟูกิจการตาม ก ฎ ห ม า ย ล้ ม ล ะ ล า ย โดยศาล ล้ ม ล ะ ล า ย กลางนัดไต่สวนในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ใครซื้อคอร์สเสริมความงามไว้ และ บรรดาเจ้า ห นี้ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

พร้อมลงภาพถ่ายหนังสือประกาศของ ศ า ล ล้ ม ล ะ ล า ย กลาง ระบุว่า บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อ ศ า ล เนื่องจากมี ห นี้ สินล้นพ้นตัวเป็น ห นี้ เ จ้ า ห นี้ ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท แต่กิจการของลูก ห นี้ ยังมีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ จึงขอให้ ศ า ล มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ โดย ศ า ล ฯ ได้รับคำร้องเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.

และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) บริษัทแม่ของวุฒิศักดิ์คลินิก ได้แจ้งขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นครั้งที่ 2 อันเนื่องมาจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของ โ ค วิ ด -19

โดยสาระสำคัญ อ้างถึง บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (WCIG)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับผลกระทบ จาก โ ค วิ ด -19 จากการถูกสั่งปิดสาขาตามมาตรการของรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย WCIG มีสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า 17 สาขา จากทั้งหมด 19 สาขา

ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม วุฒิศักดิ์คลินิกจึงมีข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน และรายการทางธุรกิจ ตลอดจนการปิดคลินิกทุกสาขาเป็นเวลานาน ทำให้ขาดรายได้จากการให้บริการอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันเป็นเหตุให้พนักงานลาออก ประสบปัญหาขาดแคลนบุคคลากร โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบัญชีซึ่งลาออกทั้งมด

อีกทั้งระหว่างเดือนเมษายน WCIG มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งคณะ ซึ่งหลังจากได้มีการประเมิณสถานภาพของกิจการแล้ว คณะกรรมการชุดใหม่จึงยื่นฟื้นฟูกิจการของ WCIG ต่อ ศ า ล ล้ ม ล ะ ล า ย กลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดย WCIG (ในฐานะลูกหนี้) ซึ่งศาลมีคำสั่งรับคำร้องแล้วเมื่อ 27 เมษายน 2563 และกำหนดไต่สวนคำร้องวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.