ขนส่งเปิดให้สอบใบขับขี่วันเสาร์และวันอาทิตย์

Articles

ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนทำงานโดยทางขนส่งเปิดให้เข้าสอบวันเสาร์วันอาทิตย์เนื่องจากปกติจะเปิดทำการในเวลาราชการเท่านั้นไม่ต้องหาวันลาไปทำให้ยุ่งยาก กรมขนส่งทางบกใจดีให้บริการทำใบขับขี่วันเสาร์และวันอาทิตย์ได้แล้ว สำหรับขอใหม่โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มทางเลือกใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ต้องเตรียมและการอบรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

3.วันเสาร์อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง

4.อบรมด้านก ฎหมายจรๅจร

5.อบรมมๅรยๅทวินัยจรๅจร

6.อบรมมๅรยๅมในการขับรถ

7.อบรมด้านเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภั ยในสถานการณ์ต่างๆ

8.อบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเ ห ตุ

9.วันอาทิตย์ทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-examX) และทดสอบขับรถในสนามขับรถมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้สำหรับใครที่จะเข้าสอบใบขับขี่ให้เตรียมพร้อมหลักฐๅน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน แต่งกายให้สุภาพ ไม่สวมเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น หรือรองเท้าแตะ