ประกันสังคม ออกระเบียบขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน

Articles

จากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย โดยเลขาฯ สำนักงานประกันสังคม ลงนามระเบียบการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน ฉบับที่ 2 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก c๐vid ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศให้ c๐vid  เป็นการติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่มากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการยื่นคำขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ 4/1 แห่งระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ.2560

ข้อ 4/1 นอกจากการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ.2560 นายจ้างหรือผู้ประกันตนท่ีนำส่งเงินสมทบเกินจำนวนท่ีต้องชำระ อาจยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอปพลิเคชันไลน์

ในกรณียื่นคำร้องขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืนตามวรรคหนึ่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือกรณียื่นคำร้องขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืน ทางโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอปพลิเคชันไลน์ ให้ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืน เก็บหลักฐานการส่งเพื่อการตรวจสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ขอบคุณ thairath