จังหวัดนี้แย่ที่สุด ติดพุ่งหนักมาก เกือบแซงกรุงเทพฯ

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อจังหวัดลพบุรีวันนี้มีผู้ติดเพิ่ม 70 ราย จากคลัสเตอร์ 2 โรงงานและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ ยงสูง ทำยอดสะสมของจังหวัดพุ่งสูงกว่า 604 ราย

สถานการณ์cv-19 จังหวัดลพบุรี วันนี้ (2 ก.ค.64) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานสถานการณ์ (cv-19)

จังหวัดลพบุรี ระลอกการระบา ดเดือนเมษายน 2564 พบผู้ป่ วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 70 รายโดยเป็นทั้งพนักงานโรงงาน แคมป์คนงาน และเป็นผู้สัมผัสผู้ป่ วย/เสี่ย งสูง

ขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของอำเภอได้ระดมค้นหาผู้ติ ดชิงรุกใน 2 โรงงานใหญ่ โดยในวันนี้มีพนักงานติดเพิ่มอีก 48 ราย และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ ยงสูง 22 ราย รวมยอดทั้งหมดที่ติดในวันนี้สูงถึง 70 รายและมีผู้เสี ยชีวิตเพิ่มในวันนี้ 2 ราย

ทั้งนี้จังหวัดได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวั งในโรงงานเพื่อป้องกันการติดcv-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยให้มีการคัดกรองพนักงานทุกวัน หากพบพนักงานมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือสอบถามทราบว่ามีญาติหรือคนข้างบ้านของพนักงานป่ว ยเป็นcv-19 หรือมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ ยงสูงจากพื้นที่ระบาดหรือมีญาติทำงานในโรงงานที่พบผู้ป่ ว ยจะไม่อนุญาตให้เข้าทำงานห้ามสับเปลี่ยนพนักงานประจำแผนกและเคลื่อนย้ายพนักงานข้ามจังหวัด ให้โรงงานจัดทำทะเบียนที่อยู่ปัจจุบันของพนักงานและกำหนดผังการปฏิบัติงานของพนักงานที่สามารถสอบทานการปฏิบัติงานได้จริง และรายชื่อพนักงานประจำรถรับ-ส่ง

และให้โรงงานจัดทำข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำมาตรการการเฝ้าระวังควบคุมโร คของโรงงาน กรณีมีผู้ติดเชื้ อและแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทราบทันที