หมอจุฬาฯ เตือน ไทย เตรียมรับมือ CV-19 สายพันธุ์ เอปซิลอน

ตั้งแต่ช่วงปล ายปี 2562 เป็นต้นมา ถึงเวล าแล้วที่ต้องยอมรับความจริงของสถานการณ์และต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่น่าจะเรียกว่าระลอกสี่ เพราะสามยังไม่ทันจบสิ้นและคนติดเ ชื้อลุกล ามไปทั่วโดยยังควบคุมไม่ได้ เราคงไม่น่าเรียกสี่ เราคงเรียกระลอกสามภาคพิ สดาร หรือที่เด็กๆที่ฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางส มองที่ทำงานอยู่ด้วยกันชอบเรียกกันว่าเป็นชุดใหญ่ไฟกะพริบมากกว่า ตอนนี้ ที่ป่ วยหนัก หาเตียงไม่ได้ เข้าไอซียูไม่ได้ ไม่ใช่เดลตา ทั้งหมดตามที่คิด แม้สายอัลฟาบ้านๆก็หนัก เอาไม่อยู่ และไม่นานก็แทรกด้วยเดลตา และจ่อด้วย เอปซิลอน B.1.429 (S13I, W152C, L452R ที่ spike) ที่กล ายเป็นสายที่ต้องวิตกกั งวลแล้ว และสายเดลตา ก็แน่นอนชุกชุมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ได้รับการขย ายความอธิบายสรรพคุณได้มากขึ้น

โดยมีการไขความลับสายเดลตา โดยการที่ไว รัสดึงให้เซลล์ที่ติดเ ชื้อให้ไปแนบชิดกับเซลล์อื่น โดยไม่ต้องหลุดออกมาจากเซลล์เดิม เพื่อทะย านไปหาเซลล์ใหม่ ดังนั้น ระบบภูมิคุ้มกันในน้ำเหลือง หรือที่ในเยื่อบุ ทั้งจากสร้างในร่างกายและจากวั คซีนเองเช่นจาก mRNA จะไม่เห็นและขัดขวางไม่ได้ ดังนั้น อาจจะเป็นเครื่องอธิบายว่าทำไมถึงติดต่อได้เร็ว และทำไมถึงอาการของโร คจึงรุนแร งกว่าสายพันธุ์อื่นแต่คณะผู้รายงานยังเ ชื่อว่าวั คซีนก็ยังลดความรุนแร งได้ (รายงานจาก Markus Hoffman of Georg-August-University Göttingen in Germany) แต่คงไม่นานก็คงจะมีเดลตาพลัส ซึ่งบรรจุลักษณะเด่นของสายแอฟริกาเข้าด้วย สรุป…มันจะสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ ประการที่หนึ่งการรักษ า ขณะนี้วิ กฤติแล้ว มาระยะหนึ่งแล้ว

ประการที่สอง ขณะนี้การร ะบา ดของโค วิ ดเพิ่งเงยหัว ตัวยังไม่มาเลย ที่ยังไม่ได้ตรวจ และตัวเลขที่ต้องรอที่บ้าน ทั้งที่รู้ว่าตัวเองติดแล้ว (จากการตรวจ) และที่รู้ว่าตัวเองติดแน่ เพราะคนรอบตัวและทั้งบ้านติดไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจ เพราะไม่มีที่ไหนรับตรวจ ยังมีอยู่มาก ประการที่สาม วั คซีนที่ใช้ขณะนี้ประสิทธิภาพจำกัดคือ ซิโนแวค มีจำนวนมากที่ระดับภูมิในการยับยั้งไว รัสไม่ให้ติดสูงไม่มากพอ และหมอพย าบาล เจ้าหน้าที่หลังฉีดวั คซีนแล้ว ครบหนึ่งเดือน ติดไปแล้ว แม้อาการอาจไม่มาก แต่ที่น่ากลัวกลับกล ายเป็นคนแ พร่เ ชื้อที่ทรงประสิทธิภาพ ไปยังเพื่อนร่วมงานและไปยังผู้ป่วยได้ ประการที่สี่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เรียกร้องวั คซีนยี่ห้ออื่นซ้ำต่อจากที่ฉีดไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไทยที่มีอภิสิทธิ์ แต่เพราะเรากลัวจะแ พร่ไปหาคนอื่นอย่างกว้างขวาง และนี่เป็นเหตุผลที่เราเรียกร้องให้มีวั คซีนหล ากหล ายและมีจำนวนพอเพียง และไม่ใช่แต่เราที่เรียกร้อง แต่จากคนไทยทั้งประเทศ

ประการที่ห้า การให้ไปรักษาที่บ้าน ต้องทำให้เป็นรูปธรรม “โดยด่วน” ทั้งนี้ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนว่าติดและมีเ ชื้อ เนื่องจากหาที่ตรวจไม่ได้และถ้าสัมผัสกับคนที่ติดจริงหรือติดกันทั้งบ้าน น่าจะอนุโลมให้เข้าข่ายนี้ด้วย ประการที่หก ทั้งนี้ จ่ายย าฟาวิพิราเวียร์ ฟ้าทะล ายโจรให้เลย ส่วนประชาชนจะหาย าฆ่ าพย าธิมาใช้วันละหนึ่งเม็ดขนาด 12 มิลลิกรัมไปห้าวัน ใช้เมื่อมีอาการแล้ว ก็ไม่น่าผิด และจะควบกับน้ำมันกัญชาของ อาจารย์เดชาที่ถูกก ฎหมายก็ไม่น่าผิดเช่นกันเพราะช่วยลดการอักเสบและการปว ดทรมา นของร่างกาย ประการที่เจ็ด เรื่องย าฆ่ าพย าธิ ไอเวอเมคติน ได้เคยเขียนในไทยรัฐ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 และจนปัจจุบันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆจากการใช้จริง และประเทศอังกฤษเริ่มบรรจุเข้าในการวิจัยจริงจัง

แต่…จะรอสรุป และโต้เถียงกันอีกกี่เดือน ทั้งนี้ ย าปลอดภัย และถูก สามารถใช้ตั้งแต่เริ่มอาการเล็กๆน้อยๆ แบบฟ้าทะล ายโจร นี่คือภาวะสงคราม ไม่ใช่วิจัยตีพิมพ์ก่อนแล้วค่อยประกาศ ไปแอบดูห้องฉุกเฉิ นโรงพย าบาลไหนก็ได้ แล้วจะเห็นความจริงครับ ว่าคนป่ว ยที่รอเตียงจนอาการหนักขึ้นต้องบากหน้ามาที่ห้องฉุกเฉินหวังว่าจะได้รับการรักษามีจริงหรือไม่ ประการที่แปด ถ้าปล่อยให้ประชาชนอยู่ร่วมกันโดยไม่รู้ว่าใครติด ใครไม่ติด คงไม่มีทางระงับการแ พร่กระจายของโร คระบา ดนี้ได้ ชุมชนแรงงาน แคมป์แรงงาน ไม่ใช่เป็นขุมรังโร คอย่างเดียวตามที่คิด เพราะเ ชื้อแ พร่ไปตามบ้านเรือนไปนานพอสมควรแล้ว ที่สมาชิกในครอบครัวต้องทำงานนอกบ้าน

และ…ในที่สุดกลับมาแ พร่เ ชื้อในบ้านต่อ การตรวจคัดกรองที่เข้าถึงได้ยังไม่มี ประการที่เก้า ราชวิทย าลัยอายุรแ พทย์ สมาคมโร คติดเ ชื้อแห่งประเทศไทยได้ทำการเรียกร้องการจัดการ รวมทั้งการจัดหาวั คซีนหล าก หล ายไปแล้ว คงไม่ต้องทำวิจัยหรืออ่านตำรามาแสดงดูสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นโร คและโลกแห่งความเป็นจริงคงจะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ประการที่สิบ ชัดเจนแล้วเด็กเล็ก เด็กโตติดกันหนาแน่นในประเทศไทย จนพ่อแม่อยู่ในห้องความดันลบ ลูกน้อยที่ติดเ ชื้อต้องนอนอยู่ในห้องเดียวกัน ถึงเวล าแล้วหรือไม่ ที่จะใช้วั คซีนเ ชื้อต ายที่ถึงแม้ประสิทธิภาพจะไม่สูงเยี่ยมเทียมเท่ากับวั คซีนชนิดอื่นมาให้เด็กทั้งหมด

โดยที่ประเทศจีนใช้วั คซีนแล้วในเด็กตั้งแต่อายุสามขวบจนถึงผู้ใหญ่ เนื่องจากวั คซีนเ ชื้อต ายก็เป็นเหมือนเช่นวั คซีนโร คพิ ษสุนัขบ้ าที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กจนถึงแ ก่ แม้กระทั่งคนที่กำลังตั้งท้อง เวล านี้ไม่ใช่เวล าที่จะมานั่งเพ่งพินิจ พิจารณาอยู่บนภูเขาหรือชายหาดโก้เก๋ ลองใช้เวล าหนึ่งสัปดาห์มานั่งอยู่ในห้องฉุกเฉิ น ลงมาตรวจ ลงมาพูดคุยกับผู้ป่ว ยและครอบครัวคงจะทำให้เห็นสถานการณ์ได้ดีขึ้นเป็นแน่แท้