เกษตรกรมีเฮ คลังอนุมัติแล้ว จ่ายรายละ 15,000

Articles

เป็นอีกนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยเงินเยียวยาจากทางภาครัฐ ต้องขอแสดงความยิน ดีด้ว ยกับ

เกษตรกร คลังอนุมั ติแล้ว จ่ายเยี ยวย า ร ายละ 15,000 จำนวน 9 ล้ านครัวเรือน

ข่ า วดีสำหรับเกษตรก ร โดยเมื่อวันที่ 25 เม.ย. ร ายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงการคลัง อนุมัติจ่ายเงินเยียวย าเกษตรกร

แก้ปัญหาวิกฤตโ ค วิ ด-1 9 และภั ยแ ล้ ง ร ายละ 15,000 บาท (แบบจ่ายครั้งเดียว) จำนวน 9 ล้านครัวเรือน

โดยจะยึดโยงข้อ มูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้

และตรวจสอบกับฐานข้อ มูลของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรร ายเดิม

แปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรร ายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่

หรือเกษตรกรร ายใหม่ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวย า 15,000 ได้ อย่ าง ถูกต้อง ดังนี้

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

1.2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน

ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงร ายละเอียดให้เกษตรกร

ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทร าบ ต ามนิย ามที่กําหนด

1.3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย

กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

2. สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

2.1 เกษตรกรร ายเดิม แปลงเดิม

สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง,

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อ มและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอ ยู่,

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อ กม.) หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application

ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ได้ด้วยตนเอง ดังวิธีต่อไปนี้