เช็กด่วน พม ลุยช่วยเหลือกลุ่มคนไม่ได้รับ 5000 เราไม่ทิ้งกัน

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยเงินเยียวยาจทางภาครัฐ ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก co vid 19 หรือคณะกรรมการช่วยเหลือปลัด 10 กระทรวง ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่น

โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท เราไม่ทิ้งกัน โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านรวม 13 ล้านคน

นอกจากการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านแล้ว จะขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้นับรวมนักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID 19

รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เพิ่มเติม อาทิ ลิเก ลำตัด ที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อย่าง นักกีฬา นักมวย เป็นต้น ซึ่งอาจช่วยเหลือเหมือนกับเงินช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน

โดยในเบื้องต้น พม จะเข้าช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง จำนวน 13 ล้านคน โดยแจกเงินให้คนที่ไม่สารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3000 บาท เช่นเดียวกับผู้ได้รับเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1000 บาท จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2000 บาท และผู้สูงอายุก็จะได้เพิ่มจากเบี้ยคนชราอีกคนละ 1000 บาท

ส่วนคนไร้บ้าน จะไม่แจกเป็นเงิน แต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินให้แทน ส่วนอาชีพนาฏศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติม ทั้งหมดเป็นมาตรการเบื้องต้น หลังจากที่ช่วยเหลือเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ให้กับประชาชน

ขอบคุณ : ข่าวไทย