โครงการบ้านล้านหลัง ผ่อนเดือนละ 3800 บาท

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่อยากมีบ้าน เป็นของตัวเองมาฟังทางนี้เลย เพราะเราไปหาโครงการดีๆ มาย้ำเตือนกันอีกครั้งกับ โครงการบ้ านล้านหลัง ที่ปล่อยกู้รายละไ ม่เกิน 1 ล้านบาท ดอ กเบี้ ย 3% นาน 5 ปีแรก พร้อมผ่อ นเพียงเดือนละ 3800 บาท เท่านั้น

สำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย มนุษย์เงิ นเดือน ตลอดจนกลุ่มที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถยื่นขอสินเชื่ อที่อยู่อาศัยลู กค้ารายย่อย กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไ ม่เกิน 1 ล้านบาท หรือปลูกสร้าง ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ผ่อ นชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

นอกจากนี้ โครงการบ้านล้านหลังยังมีสินเชื่ อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรั พย์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.กรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไ ม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไ ม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ อัตราดอ กเบี้ ย MLR Minimum Loan Rate ร้อยละ 1.25 ต่อปี เฉพาะกรณีสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไ ม่เกิน 1 ล้านบาท

2.กรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท อัตราดอ กเบี้ ย MLR ร้อยละ 0.75 ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอ กเบี้ ย MLR อยู่ที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส จะเปิดให้ประชาชนเข้าจองที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านล้านหลัง ในเดือนธันวาคม 2561 นี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ส่วนต่างจังหวัดสามารถยื่นติดต่อขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หรือภายใต้กรอบวงเงิ นที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส