บทสวดมนต์ ก่อนนอนท่องได้ทุกวัน เสริมศิริมงคล

Articles

เป็นอีกหนึ่งบทความน่าสนใจสำหรับบ้านเราวิถีชาวพุทธในสมัยปัจจุบันอาจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันในยุคที่เร่งรีบแบบนี้ ถึงแม้จะหาเวลาไปทำบุญที่วัดได้ยาก แต่อย่างน้อยการได้สวดมนต์ก่อนนอนก็ช่วยทำให้จิตใจสงบลงไปได้บ้าง เพราะเราต่างก็ถูกปลูกฝังกันมาว่าการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นนอกจากจะได้ทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ

แล้วหากทำเป็นประจำก็จะเป็นการช่วยหนุนนำชีวิตของเราให้ดีขึ้น แต่ในช่วงชีวิตที่เร่งรีบกว่าจะได้กลับบ้านก็เหนื่อยแล้ว และบางคนอาจยังไม่มีสมาธิหรือยังไม่นิ่งพอที่จะสวดแบบยาว วันนี้เราจึงได้นำบทสวดมนต์แบบสั้นมาฝากให้ทุกคนได้ลองเริ่มต้นนำไปสวดกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บ ลาจากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

ทั้งนี้สำหรับ บทสวดมนต์แบบสั้นที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นั้นถึงจะเป็นแบบสั้นแต่ก็ครอบคลุมตั้งแต่การบูชาพระ เมื่อมีจิตนิ่งและมีสมาธิแล้วอาจเพิ่มบทสวดมนต์อื่นๆเข้าไป

ขอขอบคุณ : หนังสือบทสวดมนต์