“ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์”ออกหนังสือด่วนที่สุด

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ ในพื้นที่จังหวัดระยอง และ กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นทหารอียิป์ และลูกสาวอุปทูตซูดาน

ล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการ โ ร ค ติดต่อ จ.ลำปาง ลงนามทำหนังสือ “ด่วนที่สุด” ลงวันที่ 15 ก.ค.2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โ ค วิ ด -19 ไปหัวหน้าส่วนราชการต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ 13 พื้นที่ของ จ.ลำปาง สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน จ.ลำปาง ระบุว่า

ด้วยปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงมีการตรวจพบผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด19 รายใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจ.ระยอง เห็นควรกำหนดมาตรการในการเฝ้า ร  ะ วั ง ป้องกัน และควบคุม โ ร ค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของ โ ร ค ในพื้นที่ จ.ลำปาง ดังนี้

1.ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ หากเดินทางไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ จ.ระยอง จะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด และเมื่อกลับเข้ามายัง จ.ลำปางให้สังเกตอาการ และดำเนินการควบคุมตนเอง (Self Monitoring) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบว่ามีไข้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือไปแพทย์โดยทันที สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ด้วย

2.ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ อำเภอทุกอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอก ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และ จ.ระยอง ที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ และจังหวัด โดยให้ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนออกตรวจเยี่ยม พร้อมกับให้ข้อแนะนำ ขออย่าออกเคหสถาน โดยกักกันตนเองไว้สังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน

3.ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือปฏิบัติในการลงทะเบียน ลงลายมือชื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ด้วยระบบลงทะเบียนของ ศบค. (ระบบไทยชนะ) รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม