ลงทะเบียน สินเชื่อ สานฝันสร้างอาชีพ วงเงิน 1 แสน

News

ประชาชนให้ความสนใจ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่ าวว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ร ะ บ า ดของเ ชื้ อ ไ ว รั ส C O V I D – 19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนบางส่วนขาดรายได้และไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมของตนเองได้ ธ.ก.ส. จึงได้เปิดตัวสินเชื่อใหม่ ดังนี้

1. สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินรวม 30,000 ล้านบ าท

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ : เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ ายหรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท ผ่านโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

คุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นเกษตรกร ทาย าทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรหรือประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

วงเงินปล่อยกู้ กู้ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อราย

การคิดอัตราดอกเบี้ย กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่ ายคิดดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็น ต่อปี ระยะเวล าชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็น ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวล าชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

2. โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน วงเงินรวม 60,000 ล้านบ าท

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ : เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ในลักษณะ Smart Farmer โดยนำเอาความรู้ ความสามารถ ทักษะแนวคิดและวิธีการ เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตร หรือต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นการสร้างรายได้ หรือฟื้นฟูธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้

คุณสมบัติผู้กู้ : ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่มีการจัดทำแผนงานหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ รวมถึงมีแนวคิดในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือได้รับการศึกษา หรือฝึกอบรมจากส่วนงานทั้งของภาครัฐหรือเอกชน วงเงินให้กู้ตามความจำเป็นตามแผนการประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจ

การคิดอัตราดอกเบี้ย : กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ าย อัตราดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็น ต่อปี กำหนดระยะเวล าชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

กรณีเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็น ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวล าชำระคืน ไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระ ต้นเงิน 3 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ระยะเวล าจ่ ายเงินกู้ทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64-31 มี.ค. 67 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการสินเชื่อ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family และรับนัดหมายผ่าน SMS เพื่อจัดทำสัญญาต่อไป หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555