อนุมัติแล้ว จ่ายเงินช่วย 15,000 รวดเดียว

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ประกันตนทุกท่าน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อชดเชยรายได้ลูกจ้างของกิจการที่ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้

ใครที่จะได้รับเงินชดเชยบ้าง

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 59,776 คน เนื่องจากในกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา COVID -19

จ่ายเงินเท่าไร

จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2563 รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

จ้างงานเพิ่ม ดูแลผู้สูงอายุ – เก็บข้อมูลท้องถิ่น – สร้างแนวกันไฟ

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้ใช้เงินกู้ ในการฟื้นฟูผลกระทบ เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ใน 3 โครงการ โดยโครงการแรก เป็นโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น ผ่านกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ระยะจ้างงาน 2 เดือน โดยได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ กรกฎาคม 2563 ถึงกันยายน 2564

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ วงเงินไม่เกิน 2,701 ล้านบาท จ้างผู้จบปริญญาตรี ในการเก็บข้อมูลระดับท้องถิ่นเพื่อรวบรวมให้ภาครัฐจัดทำแผนงานต่อไปโดยมีอัตราเปิดรับทั้งประเทศ 14,510 คนหรือตำบลละ 2 คน

โครงการที่ 3 โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ วงเงินไม่เกิน 247 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน 9,137 คนโดยผู้เข้ารับอัตราขึ้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และลดความ เ สี่ ย ง ในการเกิด ไ ฟ ป่ า

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว INN