เผยขั้นตอนการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินสูงสุด 50,000 บาท กู้ผ่านได้ถ้าทำตามนี้

สถานการณ์ในไทยช่วงนี้ทั้งเรื่องของเศรษ ฐกิจ และผลกระทบจาก CV-19 ส่งผล ให้หลายคนขาดสภาพคล่อ งทางการเงินไม่พอใช้จ่า ยในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ทางธนาคาร ออมสินจึงเปิดให้ประชาช นกู้สินเชื่อผ่านโครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ให้ทุกอาชีพสาม ารถขอกู้สินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุดจำนวน 50,000 บาท

”ธนาคารออมสิน” เปิดให้ประชาช นทุกกลุ่ม สามารถขอ ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านทางแอ ปพลิเคชัน (มายโม่) ของธนาคารฯ ได้แล้วตั้งแต่ “วันนี้” เป็นต้นไป สามาร ถกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือu (Flat Rate) ระยะเวล าผ่อน ชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด ไม่ต้อ งใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำป ระกันในการกู้ยืม ”สินเชื่อ” อีกทั้งยังปล อดชำระเงินต้นและดอ กเบี้ย 6 เดือนแรก อีกด้วย

คุณสมบั ติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

เป็นบุคคล สัญชาติไทยเท่ านั้น และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป (เมื่อรวมอ ายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำร ะเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)

เป็นลู กค้าของ ”ธนาคารอ อมสิน” หรือเคยเป็นลูก ค้าสินเชื่อของ ”ธนาคารออมสิน” และปิดบัญ ชีไม่เกิน 3 ปี

เป็น ”ผู้ประกอบ การรายย่อย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ” เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้ าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้าน บริการฯ เป็นต้น

เป็น ”ผู้มีรายได้ที่ มีเงินเดือนประจำ” เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเ อกชนฯ เป็นต้น

เป็นผู้ที่ได้รับผล กระทบจากการแพร่ระบา ดของ CV-19 (ได้รับผลกระทบและประสบปัญห าตอนนี้)

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอ นและสามารถติดต่อได้ สะดวก

ไม่เป็นลูกจ้า งหรือพนักงาน ของ ”ธนาคารออมสิน”

ไม่เป็นผู้ที่ได้ รับรายได้ประจำจากหน่วยงา นของ ”ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ”

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ไม่ต้องมีหลักป ระกัน และไม่มีค่าธรรมเนียม ในการให้บ ริการ

ลงทะเ บียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแ อปฯ MyMo (มายโม่)

1. เลือกเ มนู “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” บนแ อปฯ (มายโม่)

2. กดปุ่ม สมั คร “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

3. กดปุ่ม ยืนยัน รา ยการ

4. กรอกเล ขหลังบัตรประช าชน (กรอกเลขบัตรให้ถูกต้อง)

5. กด ถั ดไป

6. ตรวจส อบข้อมูลการสมัคร “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ว่าถูกต้อ งหรือไม่ และกด ถัดไป

7. แอปฯ (มายโม่) จะแสดงวงเงินสูงสุ ดที่สามารถขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ได้

8. เลือกจำนวนเงินที่ “ผู้ขอสินเชื่อ” ต้องการ และตรวจส อบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้ นกด ถัดไป

9. อ่านข้อกำ หนดและเงื่อนไข (อ่านรายละเอียด) กดเครื่องหม ายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด ยอมรับ บนแอปฯ

10. เลื่อนหน้า จออ่าน “เงื่อนไขความยินยอมใ นการเปิดเผยข้อมูล” จนสุดหน้า

11. กด ยินยอม สำหรับเงื่อ นไขทั้งหม ด

12. กด ยืนยัน รายก าร

13. กดรับรหั ส (โอทีพี)

14. ระบบส่งรหั ส (โอทีพี) ไปยังเบอร์โทรศัพ ท์ที่ได้ “ลงทะเ บียน” ไว้

15. เมื่อรับรหั สยืนยันจาก (ข้อความ) มือถือผ่านทางเบอร์โทร ศัพท์ที่ได้ลงทะเบียน แล้วไว้กรอกร หัสที่ได้รับภายใน 2 นาที (พยายามกรอกให้ถูกต้อง) กด ยืนยัน รายการ

16. “รายละเอีย ดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ” สาม ารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้เพื่อดูราย ละเอียด

17. รูปภาพ ”การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ” ในคลั งภาพ (จะบันทึกเก็บไว้ในคลังภา พโดยอัตโนมัติ)

18. หลังจ ากนั้นกด เสร็จสิ้น รายการ สำหรับแ อปฯ (มายโม่)

เพียงเท่านี้ก็สามารถกู้สินเชื่อ ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ได้แล้ว