ประกาศแล้ว 25 พื้นที่ต่อไปนี้ สั่งปิดห้ามเข้า-ออก

ใครที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงนี้รีบไปเช็กด่วนเลย เพราะเมื่อวันที่ 28 ก.ค.64 ที่ชลบุรี สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้ อเพิ่มอีก 864 ราย มียอดสะสม 22,542 ราย กำลังรักษาตัวอยู่อีก 10,493 ราย หายป่ว ย 11,925 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็น 106 ราย ยังพบผู้ติดเชื้ อกระจายอยู่ 10อำเภอ ซึ่งพบผู้ติดเชื้ อที่มากที่สุดที่อำเภอศรีราชา 300 ราย บางละมุง 212 ราย บ้านบึง 52 ราย เมืองชลบุรี 104 ราย พานทอง 29 ราย สัตหีบ 31 ราย พนัสนิคม 71 ราย บ่อทอง 13 ราย เกาะจันทร์ 6 ราย หนองใหญ่ 16 ราย ด้วยกัน

สำหรับการติดเชื้  อในวันนี้ส่วนมากก็ยังมาจากในสถานประกอบการ 25 แห่ง ตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง ที่พบการติดเชื้  อวันนี้ก็มาจากเชื้อภายในครอบครัว 184 ราย จากสถานที่ทำงาน 66 ราย บุคคลใกล้ชิด 20 ราย

จากการตรวจเชิงรุกของสาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้ อโค วิ ด-19 รายใหม่ จำนวน 864 ราย คลัสเตอร์บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา 67 ราย คลัสเตอร์สถานประกอบการในอำเภอพนัสนิคม 37 ราย (อยู่ระหว่างสอบสวนโร ค) คลัสเตอร์สถานประกอบการในอำเภอศรีราชา 74 ราย (อยู่ระหว่างสอบสวนโร ค) คลัสเตอร์แคมป์งานก่อสร้างใน อำเภอหนองใหญ่ 14 ราย (อยู่ระหว่างสอบสวนโร ค)

คลัสเตอร์สถานประกอบการในอำเภอเมืองชลบุรี 3 ราย (อยู่ระหว่างสอบสวนโร ค) บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยอง 1 สัมผัสผู้ป่ว ยยืนยัน ในครอบครัว 184 ราย จากสถานที่ทำงาน 66 ราย บุคคลใกล้ชิด 20 ราย สัมผัสผู้ป่ว ยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโร ค) 220 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโร ค 162 ราย ผู้ติดเชื้ อโค วิ ด-19 รายใหม่ จากตรวจเชิงรุกประกันสังคม ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 0 ราย สะสม 211 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,557 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 847 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม นอกจากนั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชลบุรีเพิ่มอีก 25 แห่ง

พร้อมเตือนว่าประชาชนท่านใดเดินทางไปสถานที่เสี่ยง หากพบว่ามีอาการทางระบบหายใจ ไ ข้ ไ อ มีน้ำ มู ก มีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รู้รส ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ดังกล่าวให้แยกกักตัวจากผู้อื่นทันที สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที

ล่าสุด นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโร ค ติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ ก เฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 69/2564 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ร ะ บาดของโร ค ติดเชื้ อโค วิ ด-19 ในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ มิให้มีการร ะ บาดของโร คกระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการ ติดต่อจังหวัดชลบุรีจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานประกอบการ ดังนี้ 1.ห้ามเข้า-ออก แคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด หมู่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2564

  1. ปิดสถานประกอบการ บริษัท ไทย อิสเทริ์น ไวร์ เมช จำกัด หมู่ 2 ตำบล หนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีกำหนดมาตรการเฉพาะในการป้องกันและควบคุมโร คในพื้นที่ดังกล่าว และให้เจ้าของผู้ประกอบการพนักงานลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การร ะ บาดของโค วิ ด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการร ะ บาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้

1.ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย

2.ไม่สังสรรค์

3.ป่ว ยต้องหยุด

4.ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ

5.ใส่แมสก์ตลอดเวลา

6.เมื่อมีผู้ติดเชื้ อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน

7.เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ อให้หยุดอยู่บ้าน

8.ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้ 1.ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้ า 2.อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3.ป่ว ยต้องหยุด 4.จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5.เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้ อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระร ะ บาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการร ะ บาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้ อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้ อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้ อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้ อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้ อโค วิ ด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้ อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้ อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้ อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้ อโค วิ ด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ร ะ บาดต่อไป

ประกาศ

ใครอยู่พื้นที่นี้เช็กด่วนเลย