ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานการณ์ covid-19 ในช่วงนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

โดยมีเนื้อหาระบุว่าตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2565 ลงวันที่ 2 พ.ค.2563 แจ้งว่า จังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะการตกงานในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านพิจารณาอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม สำหรับจังหวัดปลายทางซึ่งป็นจังหวัดภูมิลำเนาให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน หากมีกรณีสงสัยให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวนั้น

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดcovid 2019 ในวันที่ 9 พ.ค.2563 พบผู้ติด ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนา ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ขอ covid 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) พิจารณาแล้ว ให้ทุกจังหวัดยังคงดำรงความสำคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันการแพร่ โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทางในการเดินทางตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข