ปรับบิลค่าไฟแล้ว

News

เป็นอีกหนึ่งเข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ในช่วงนี้ค่าไฟบ้านแพงขึ้น ล่าสุดได้มีการปรับลดค่าไฟลงแล้ว จากมาตรการ เยี ยวย าประชาช นของการไฟฟ้า โดย มติครม.เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

ให้สิทธิใช้ไฟฟรีในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1)

และให้ส่วนลดค่ าไฟฟ้าเทียบกับเดือนฐาน (บิลกุมภาพันธ์) ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน

(ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 และ 1.3) โดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.

สามารถนำใบแจ้งค่ าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้าต ามมาตรการนี้

ไปชำระค่ าไฟฟ้าซึ่งจะได้รับสิทธิส่วนลดโดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีได้ชำระค่ าไฟฟ้าไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้สิ ทธิส่วนลด MEA

จะคืนเงินโดยหั กล ดในค่ าไฟฟ้าเดือน มิ.ย.2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบค่ าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้

าต ามมาตรการนี้ได้ที่ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2563 เป็นต้นไปนั้น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ MEA ได้ปรับระบบการให้ส่วนลดค่ าไฟต ามมาตรการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อ ยแล้ว

โดยเมื่อไปเช็ กที่แอพพ์ SmartLife ซึ่งเป็นแอพพ์ของ MEA พบว่าได้มีการปรับส่วนลดต ามมาตรการในบิลเดือนพฤษภาคม

โดยคิดค่ าไฟต ามเดือนฐาน (บิลมีนาคม) ส่วนบิลเดือนเมษายนที่ได้ชำร ะค่ าไฟไปแล้วนั้นจะมีการหักลดค่ าใช้จ่ า ยให้ในบิลมิถุนายน

แต่สำหรับผู้ที่ชำระค่ าไฟฟ้าโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตโดยอัตโนมัตินั้น ในแอพพ์ SmartLife

ยังไม่มีการปรั บล ดค่ าไฟให้ จะมีการหักลดให้ในบิลมิถุนายนในคราวเดียว

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม.รายหนึ่งกล่าวว่า เดิมได้รับบิลเดือนพฤษภาคม (ค่ าไฟเดือนเมษายน) จำนวน 2,591.01 บาท

จำนวน 606 หน่วย แต่ล่าสุดเมื่อวันนี้ (12 พฤษภาคม) เมื่อเข้าไปเช็ กในแอพพ์ SmartLife พบว่า MEA ได้มีการปรับลดค่ าใช้ไฟฟ้าให้เหลือ 1,895.33 บาท จำนวน 455 หน่วย

เท่ากับบิลเดือนมีนาคมที่จ่ายอ ยู่ที่ 1,895.33 บาท ส่วนบิลเดือนเมษายน เนื่องจากตนได้ชำระค่ าไฟไปแล้ว

จำนวน 2,701.58 บาท เข้าใจว่าจะได้รับหักส่วนลดในบิลเดือนมิถุนายน ซึ่งต้องขอบคุณ MEA และรัฐบาลที่ช่วยประชาช นลดค่ าใช้จ่ายส่วนนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า บิลพฤษภาคม 1,700 บาท แต่จ่ายจริงแค่ 504 บาท เพราะเดือนฐาน (บิลมีนาคม) อ ยู่ที่ 504 บาทเท่านั้น

นอ กจากนี้ในส่วนของ PEA หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ได้มีการปรับระบบให้ส่วนลดค่ าไฟฟ้าเสร็จแล้วเช่ นกัน