แนวทางใหม่ แจกเงิน ชาวไทยอายุ 18 ปีขึ้นปี 3,000 นาน 3 เดือน

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. รายงานว่า หลังจากวันที่ 17 พ.ค.63 ที่เป็นวันปิดโครงการมาตรการเยียวยา กระทรวงการคลัง จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ดูแลกลุ่มที่ตกหล่น กลุ่มชายขอบ กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิก า ร คนไ ร้บ้าน และกลุ่มที่ลงทะเบียนมาตรการ 5,000 บาท ไม่สำเร็จราว 1 ล้านคน เพื่อพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป โดยคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

ทั้งนี้ มีกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จำนวน 27 กลุ่ม เดินทางมายื่นหนังสือที่หน้าประตู 4 กระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินช่วยเหลือประชาชนถ้วนหน้า และอยากให้รัฐพิจารณาแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แทนมาตรการแจกเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน เพื่อไม่ให้มีประชาชนคนใดต้องตกหล่นจากความผิดพลาด รวมถึงมีปัญหาความล่าช้าระบบการพิสูจน์สิทธิของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม เมื่ออ้างอิงจาก สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทยมีประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 50.8 ล้านคน ดังนั้นจึงคาดว่าจะใช้งบประมาณ 457,200 ล้านบาทเท่านั้น โดยถือเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) โดยมองว่ารัฐบาลอาจพิจารณาตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อดำเนินมาตรการดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักข่าว brighttv , ข่าวไทย