คลังเตรียมเสนอจ่ายเงิ น 5,000

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยเงินเยียวยาจากทางภาครัฐ หลังจากที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยี ยวย าลู กจ้ างชั่ วคร าว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม

ที่ได้รับผลกระท บจากเชื้ อไวรั ส “โควิ ด-19” จะได้รับเงิ นสนับสนุนรายละ 5,000 บาท

คลังเตรียมเสนอจ่ายเงิ น 5000 บาท กับกลุ่มล งทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านคน

โดยต้องล งทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.เราไ ม่ทิ้ งกัน.com

ซึ่งล่าสุดได้ปิดการล งทะเบี ยนขอรับสิ ทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ,

ยกเลิ กการลงทะเบี ยน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิ น และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิ.ย. 2563 นัดประชุมคณะกร รมการเยี ยวย า 5,000 บาท

ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงการคลัง

จะเสนอตัวเลขการช่วยเหลือกลุ่มล งทะเบี ยนเราไ ม่ทิ้งกันไ ม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน

ว่ามีตัวเลขที่ผ่านการณ์คัดกรองเท่าไร ถ้าผ่านเกณฑ์จะจ่ายเยี ยวย า 5,000 บาทให้ 3 เท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระ

นอกจากนี้ จะเสนอแนวทางการเยี ยวย ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไ ม่ได้รับการช่วยเหลือเยี ยวย าในมาตรการอื่น 2.4 ล้านคน

ว่าจะช่วยอย่ างไร ซึ่งในการช่วยเหลือทั้ง 2 กลุ่มนั้น

ต้องไ ม่ซ้ำซ้ อนกันกับการช่วยเหลือและเยี ยวย าในกลุ่มเกษตร ประกันสังคม และต้องไ ม่เป็นข้าราชการ

ซึ่งได้สรุปในหลักการแล้วว่า หากคนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์เยี ยวย า 5,000 บาทไปแล้วจะไ ม่ได้รับเงิ น ช่วยเหลือละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 อีก

เพราะในหลักการต้องช่วย 1 คน 1 สิทธิ์

โดยผู้สูงอายุ ที่มารับเงิ น 5,000 บาทแล้ว จำนวนมาก

โดยหลักการนี้ ให้ใช้กับเกษตรกรที่ได้รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บาทด้วย ก็จะไ ม่ได้รับเงิ น 1,000 บาทด้วย