ขับ ช้ า ต่ำกว่า 90 กม แช่ขวา เริ่มปรับจริง กุมภาพันธ์นี้

Articles

เป็นอีกหน่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายศักดิ์สย าม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลัง ตรว จเยี่ยมและมอบนโยบายกรมทางหลวงว่า จะมีการหารือออ กหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการห้ามไม่ให้รถยนต์ที่มีความเร็วต่ำกว่า 90 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง วิ่งในช่องทางขวาสุด ซึ่งจะบังคับใช้กับถนนทั่วประเทศ

สำหรับมาตรการนี้ ออ กมาเพื่อแก้ไขปั ญ ห ารถติด ขับช้าแช่เลนขวา ซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโ ท ษด้วยทั้งโ ท ษจั บปรั บ และตัดแต้มคะแนนการขับขี่อีกด้วย

ทั้งนี้ตนเตรียมเสนอมาตรการดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คจร ซึ่งมี พลเอ ก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติในเดือน กุมภาพันธ์ และคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ในเดือนดังกล่าวทันทีเลย

อย่างไรก็ต ามมาตรการดังกล่าว อาจต้องออ กเป็นกฎกระทรวง จะต้องประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่กำกับดูแล พ ร บ จราจรทางบก พ ศ 2522 เพื่อให้ออ กประกาศบังคั บใช้ต่อไป