“อ เ ล็ ก ซ์ เรนเดลล์” นำเด็กไทยเก็บขยะ

Articles

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชมและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก สำหรับดารานักแสดงที่หล่อทั้งกายและหัวใจ เมื่อ ททท.จับมือ EEC Thailand และพันธมิตร ดึง “อเล็กซ์ เรนเดลล์” เปิดตัวโครงการ “กอดป่ากอดทะเล” ที่จังหวัดกระบี่ ภายใต้แนวคิด “มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน” พร้อมนำเยาวชนเก็บขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นายอเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC Thailand) กล่าวว่า “โครงการกอดป่ากอดทะเล เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมที่อยากจะชวนให้ทุกคนมากอดทรัพยากรของเรา มาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องตามแนวคิด “มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน” ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจแก่นของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากทรัพยากรธรรมชาติ เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และเข้าใจวิธีการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทุกคนจะได้ร่วมคิดจริง ทำจริง ในพื้นที่จริง

อเล็กซ์ เรนเดลล์ เปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล ที่ จ. กระบี่

“โครงการนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และแชร์ทัศนคติของคนจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง และคนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน การจะดูและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน”

ทั้งนี้โครงการกอดป่ากอดทะเล ได้คัดเลือกจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่แรกของโครงการ เนื่องจากกระบี่ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก ดังนั้น การใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้โครงการกอดป่ากอดทะเลยังได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ความรู้เรื่องทรัพยากร สร้างแรงบันดาลใจ และจัดกิจกรรม ‘รู้ก่อนเก็บ’ เรียนรู้เรื่องขยะทะเล นวัตกรรมในการเก็บขยะชิ้นเล็ก (micro plastic) พร้อมปฏิบัติการสองมือลดขยะ รวมถึงนำกลุ่มนักเรียนจากจังหวัดกระบี่ ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน พร้อมประชาชนทั่วไปร่วมทำกิจกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือแนวทางระหว่างเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำแนวคิดมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและนำไปต่อยอดในการอนุรักษ์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว

อีกทั้งการร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดยาว คลองทรายขาว 3 จังหวัดกระบี่ โดยเยาวชนและกลุ่มอาสาสมัครในจังหวัดกระบี่ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Responsible Tourism เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนซึ่งเป็นแนวคิดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการทำตลาดและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมอนุรักษ์และคำนึงถึงการท่องเที่ยวอย่างรักษาสิ่งแวดล้อม

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า โครงการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของการปรับเปลี่ยนยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ในประเด็น KRABI goes green ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนในพื้นที่กับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่สำคัญจะเป็นตัวช่วยในการปลูกฝังให้คนในพื้นที่รัก หวงแหนทรัพยากร และดำเนินชีวิตอย่างสมดุลไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นางลลิดา พันธุ์วิชาติกุล ประธานที่ปรึกษามูลนิธิกระบี่ยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการโรงแรมในเครือมากระบี่ กล่าวว่า “มูลนิธิกระบี่ยั่งยืนเป็นองค์กรสาธารณะที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะร่วมขับเคลื่อนกระบี่สู่เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับความร่วมมือของทุกฝ่ายในโครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์ให้กับเด็ก เยาวชน และคนในจังหวัดกระบี่ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อพวกเขารัก เข้าใจ และรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็ย่อมอยากที่จะรักษาไว้ ซึ่งโครงการนี้ยังเน้นการมอบองค์ความรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนจึงทำให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างแท้จริง”

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “โครงการกอดป่ากอดทะเล มีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เชิงวิชาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มความเข้าใจด้วยการสอนภาคปฏิบัติในพื้นที่จริง ตลอดจนสร้างและขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่กรมพยายามส่งเสริมและผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ทางกรมได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ เรือปฏิบัติภารกิจ กำลังพลจากกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รวมถึงนำแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มอาสาฯ มาประยุกต์และต่อยอดแนวคิดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น”

ด้านนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ททท. มีนโยบายในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่มุ่งให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมาโดยตลอด เราจึงได้ผสานแนวคิดนี้เข้าไปในทุกกิจกรรมของ ททท. อาทิ การคัดแยกขยะในทุกงานอีเว้นท์ การสนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้ามาสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ประกอบกับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดโครงการ “เมืองไทยสวยด้วยสองมือ” ปี 2563 ของททท. ที่มุ่งเน้นการร่วมรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดความสมดุลในการเดินทาง และเผยแพร่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยว เยาวชนไทย รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล”

บรรยากาศงานแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการกอดป่ากอดทะเล

ทั้งนี้ หนุ่มอเล็กซ์ มีความสนใจและใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากๆ และอุทิศตัวเพื่อทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดตั้ง EEC Thailand หรือ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดให้กับเด็กๆ ที่สนใจ และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งเราจะเห็นได้จากในอินสตาแกรมของหนุ่มอเล็กซ์อยู่บ่อยครั้ง ว่าเจ้าตัวทุ่มเทกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จนได้ใจคนทั้งประเทศ

หนุ่มอเล็กซ์ยังได้รับเชิญให้ขึ้นไปพูดบรรยายบนเวทีสิ่งแวดล้อม ยูเอ็น (UN ) เกี่ยวกับปัญหาโลก ที่ตอนนี้ทุกๆ คนเริ่มตื่นตัว กับสถานการณ์ การใช้พลาสติกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อท้องทะเล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอย่างมาก เรียกว่าเป็นความประทับใจของคนไทย ที่มีคนบันเทิงสนใจในสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเป็นกระบอกเสียงสำคัญ บนเวทีระดับโลก ที่สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนบนโลกใบนี้

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก mgronline เพจกอดป่ากอดทะเล