แจกหลังละ 2,000 ผู้สูงอายุ 3,000

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงสถานะการณ์ covid -19 ทำให้ชาวบ้านได้รับความ เ ดื อ ด ร้อนกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดอบต.ดอนย าว ใหญ่ ใจดี แจ ก หลังละ 2 พันบาท

เงื่อนไขง่ายกว่า ‘เรา ไ ม่ ทิ้ ง กัน’ หากเป็นผู้สูงอายุ ให้เพิ่มอีก เป็น 3,000 แจงทำไมไ ม่ แจกเป็นถุงยังชีพ

วันนี้ (8 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบ าด ของ เ ชื้ อ ไวรั ส โคโรนาส าย พันธุ์ใหม่

หรือ โควิด-19 ได้กระจายไปทั่วโลก ก่อให้เกิ ด การเจ็ บ ป่ วย ในหมู่ประชาชนเป็นจำนวนมากนั้น จนเป็นที่มาของการประก าศ

พรก.ฉุ ก เฉิ น ทางด้านสาธารณสุข จำกัดการแพร่ระบ าด ของ ไ ว รั ส

ซึ่งส่งผลกระท บ ต่อความเป็นอยู่ ทำให้ประชาชนขาดรายได้ไ ม่ มีเงิ น มาใช้จ่ายในครอบครัว

กระทบกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภค บริโภค

ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนเดื อ น ร้ อน อย่ าง หนักในช่วงนี้

หลังจากเล็ ง เห็นความเดื อ ด ร้อนของพี่น้องประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนย าว ใหญ่ ตำบลดอนย าว ใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จึงได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้ า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน

ตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังค ม และความมั่นคงของมนุ ษย์

ได้ลงพื้นที่วัดบ้ าน ป่าตะแบง เพื่อมอบเงิ น เยี ย วย า ช่วยเหลือบรรเทาความเดื อ ด ร้ อน ให้กับชาวบ้ าน

ที่ได้รับผลกระท บ จากมาตรการของรัฐ ในเรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบ าด ของโ ร ค ไวรั ส โคโรนา หรือโควิด-19

ครัวเรือนละ 2,000 บาท ซึ่งถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้พิ ก าร จะได้ครัวเรือนล่ะ 3,000 บาท

ซึ่งการแจกเงินเยี ย ว ย า ในครั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิ น ที่จะไม่จ่ายซ้ำซ้ อ น กับเงินเยี ย ว ย า

“โครงการเราไ ม่ ทิ้ ง กัน” และ ”โครงการช่วยเหลือเกษตรกร” ของทางภาครัฐ

แต่จะจ่ายให้กับผู้ ข าด โอกาสในการเข้าถึงบริการอื่นๆ ของภาครัฐเป็นการทดแทน

ส่วนสาเห ตุ ที่ไม่จ่ายเป็นสิ่งของถุงยังชีพ เพราะจะมีประเด็นตามหลังว่า เหมาะสมหรือไม่

คุ้มค่าหรือไม่ และจะเป็นคำครหาในเรื่องของการจัดซื้อจัด จ้ าง

ซึ่งความ เดื อ ด ร้อนของประชาชน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

แต่ละคนประส บ ปัญห า แตกต่างกัน

โดยการมอบเงินจะเป็นการยืนยันความโปร่งใสตรวจสอบได้

และให้ประชาชนนำเงินที่ได้ไปแก้ปัญห า ด้วยตนเอง

ว่าครอบครัว ข าด เหลือสิ่งใดก็ไปซื้อสิ่งนั้นจะดีกว่า