ลงทะเบียนรับ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3000 บ. นาน 3 เดือน

News

มีคนให้ความสนใจเป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2564 ความคืบหน้าโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บ าท นาน 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี . doe . go . th ได้ตั้งแต่ 20 ต.ค.- 20 พ.ย.2564 ล่ าสุดเข้าสู่ช่วง 3 วันสุดท้าย ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการลงทะเบียนไปยังไม่ถึง 2 แสนราย

โครงการ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี ที่ทางรัฐบาลเปิดขึ้นมาล่ าสุดเพื่อช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการ เอสเอ็มอี ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บ าทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวล า 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

โดยผลการลงทะเบียนรับสิทธิ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บ าท นาน 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย.2564) พบว่ามี ผู้ประกอบการ ลงไปแล้ว 178,993 และมีลูกจ้างสัญชาติไทย 2,642,015 คน

ซึ่งเงินอุดหนุนที่นายจ้างได้รับในครั้งนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี ไม่ต้องนำไปคิดเป็นรายได้ หรือคำนวณเป็นรายจ่ ายในการหักภาษี ซึ่งการอุดหนุนเงินช่วยนายจ้างในโครงการฯ นี้เป็นสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

– เป็นนายจ้างสถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบ ประกันสังคมและมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน

– ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี . doe . go . th ตั้งแต่ 20 ต.ค.- 20 พ.ย.2564

เงื่อนไขการจ่ ายเงินอุดหนุน

– รัฐบาลจะจ่ ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active ณ วันที่ 16 พ.ย.2564

– รับเงินอุดหนุน 3,000 บ าท / คน / เดือน ระยะเวล า 3 เดือน (ในเดือน พ.ย.2564 – ม.ค.2565)

– นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน (ณ วันที่ 16 พ.ย.2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ

– นายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5

– นายจ้างจะต้องจ่ ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

เอกสารที่ต้องเตรียม

– สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

– กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่ าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน

กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

อย่างไรก็ตาม โค้งสุดท้าย แจกเงินอุดหนุน 3,000 บ าทนาน 3 เดือน แต่ยอดลงทะเบียนยังน้อย รีบเลย