เงินเข้าแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หนึ่งในมาตรการรั ฐที่เข้ามาช่วยเหลือประชาช นผู้มีรายได้น้อยก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือที่มักเรียกกันว่าบัตรสวัสดิการคนจ นโดยมาตรการนี้จะเป็นการดอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยผู้ที่ถือบัตรแต่ละคนจะได้สิทธิ์ไ ม่เท่ากันขึ้นกับปัจจัยต่างๆซึ่งผู้ถือบัตรสามารถนำไปซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค

ใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถสาธารณะที่เข้าร่วมกับรั ฐซึ่งเงินจำนวนจะมีการฌอนเข้าบัตรในทุกๆ

เดือนโดยในเดือนพฤษคม 2563 จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างและเงินจะเข้าวันไหนบ้าง

ได้รายงานสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ว่าจะมีสิทธิ์ทั้งหมด7รายได้

ซึ่งจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภามคม 2563,15พฤษภามคม 2563และ18พฤษภาคม 2563โดยมีรายละเอียดดั งน้ี

วันที่ 1 พฤษภามคม2563

1.วงเงินชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภคโดยต้องซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคจากร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งไ ม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และเป็นไปตามเกณฑ์คือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี

จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ 300 บาท

2.ค่ าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถสาธารณะ500ต่อเดือนครอบคลุมทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส.และรถไ ฟ

3.ก๊ าซหุงต้ มโดยรั ฐบาลแจกให้คนละ 45บาทต่อ 3เดือนแต่หากไ ม่ใช้สิทธิภายใน 3เดือนก็จะถูกตั ดยอดเงินตรงนี้ไป

วันที่ 15 พฤษภามคม 2563

4.คืนเงินภาษีมูลค่ าเพิ่ม(VAT)5%

5.เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอ ายุที่มีอ ายุ 60 ปีขึ้นไปและถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐนี้

วันที่ 18 พฤษภามคม 2563

6.ค่ าน้ำประปาผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

7.ค่ าไ ฟฟ้าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

อย่ างไรก็ตาม เนื่องจากมีจำนวนผู้ถือบัตรคนจ นที่ได้รับสิทธิ์จำนวนมาก

จึงทำให้แต่ละคนอาจจะไ ม่ได้รับเงินพร้อมกันต้องเป็นรอบๆ