นักเรียน นักศึกษา ควรได้รับ 5000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจนำวนมาก จากกรณีที่กำลังพูดถึงกันอยู่ขณะนี้ ในการเรียนออนไลน์ และประชาชนผู้ปกครองต่างต้องเจอปัญห า

และมีการแชร์ผ่านโซเชียล อยู่ต่อเนื่อง เร่องนี้ ทนายดัง ทนายรณรงค์ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น โดยโพสต์ ระบุว่า

ปัญห า ตอนนี้ที่เกิ ด ขึ้นคือผู้ปกครองมีรายจ่ายทางการศึกษาเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายเพิ่มในการจัดเตรียมการเรียนออนไลน์

โดยที่กระทรวงศึกษาธิการละเลยปัญห า ของครอบครั ว ที่ ย ากจนหรือครอบครัวที่ได้รับผลก ร ะท บจากโค วิ ด-19

ต้องยอมรับว่าวิ กฤ ติ โควิด19 อาจทำให้การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนไปต้องไ ม่ ผลักภาระค่าใช้จ่ายมาให้กับประชาชน

เรียนออนไลน์ ทนายคู่ใจ ความเ หลื่ อ ม ล้ำ

หลังโพสต์ออกไปได้มีผู้ปกครองได้มาแสดงความคิดเห็นเป้นจำนวนมาก อย่ าง ต่อเนื่อง

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ : ทนายคู่ใจ