ยอด CVD-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 64

บอกเลยว่าประชาชนทุกคนไม่ควรพล าดข่าวนี้โดยเด็ดขาด อัพเดตข้อมูลสถานการณ์ Cv-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เมื่อ 8.00 น. เพจชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยจำนวนตัวเลขประจำวัน

ขนาดนี้จำนวนการแพ ร่รกร ะจ ายยังเพิ่มขึ้น โดยขณะที่ยอดผู้ป่ว ยใหม่ รวม 11,305 ราย จำแนกเป็น

ติดใหม่รวมอยู่ที่ 10,710 ราย

ติดภายในเรือนจำ 595 ราย

ผู้ป่ว ยสะสม 397,612 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่ว ย กลับบ้าน 6,557 ราย

ป่ว ย สะสม 268,782 (ตั้งแต่1 เมษายน)

ยอดสะสม

เ ชื้ อ โ ค วิ ด

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไ ข้อาการหนั กที่มีอาการปอ ด อัก เสบที่น่าวิต กอีก 3,711 ราย ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีก 885 ราย

สำหรับสถานการณ์การฉีดวั คซี นCv-19ที่รายงานวันนี้ สามารถสรุปจำนวนการได้รับวั คซีนสะสม จำนวนการได้รับวั คซีนสะสมตั้งแต่ 28 ก.พ. – 18 ก.ค. 2564 รวม 14,298,596 โดสใน 77 จังหวัดแบ่งเป็น

จำนวนผู้ได้รับวั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม 10,850,099 ราย(จำนวนผู้ได้รับวั คซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวั ค ซี น เข็มที่ 2 สะสม 3,448,497 ราย(จำนวนผู้ได้รับวั คซีนครบตามเกณฑ์)

รายงานกระบวนการฉีดวั คซีนต้านCv-19 ทั่วโลกเริ่มนับตั้งแต่วันที่วั คซีนได้รับการอนุมัติจาก FDA อัปเดตล่ าสุดวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนประชากรที่ได้รับวั คซีนไปแล้ว

ยอดจำนวนวั คซีนที่ฉีดยอดรวมทั้งโลก สะสม 3,603,829,995

ยอดจำนวนฉีดวั ค ซีนที่ฉีดแล้วเฉลี่ยต่อวัน สะสม 32,083,037

และประเทศไทยอยู่อันดับที่ 27 ของโลกในการรับวั คซีน

อันดับประเทศไทยในปัจจุบัน