ในหลวงทรงห่วงใยประชาชน พระราชทานทรัพย์ 2,800 ล้าน จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ช่วยCV-19

เป็นเรื่องราวให้น่าปลื้มใจ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เพจโรงพย าบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ข้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยประชาชน และบุคลากรการแพทย์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด 19 เป็นอย่างยิ่ง

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพย าบาลและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ได้แก่

1.พระราชทานพระราชทรัพย์ จำนวน 100,000,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพย าบาลศิริราช

ในหลวง

2.พระราชทานพระราชทรัพย์ จำนวน 2,407,144,487.59 บาท แก่โรงพย าบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพย าบาล 29 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

3.พระราชทานพระราชทรัพย์ จำนวน 345,000,000 บาท แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพย าบาลแม่ข่ายของเรือนจำ 44 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ในหลวง

ขอบคุณที่มาจาก เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์