มหาดไทย จ้างงาน 30,000 อัตราทั่วประเทศ

News

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ว่างงานทุกท่าน ล่ า สุดพล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีมีการประกาศใช้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวย าและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยให้หน่วยงานเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนั้น

วันที่ 21 กรกฎาคม ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 2 โครงการ ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ประกอบด้วย

1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน รวม 15,548 คน อัตราเดือนละ 5,000 บาท จะดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2563 – กันย ายน 2564

ทั้งนี้ คาดจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากโรค COVID-19 เป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชน และเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น

2. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท โดยกรมการปกครอง ดำเนินการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรายเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน รวม 14,510 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 – กันย ายน 2564

สำหรับโครงการนี้ จะทำให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน เกิดการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ และจะเกิดการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Database) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ