รัฐฯ โอนเงินช่วยเหลือบุคคล 3 กลุ่ม พรุ่งนี้ 10 พ.ย. 64

ประชาชนติดตามข่าวเป็นจำนวนมาก วันที่ 9 พ.ย. 64 เพจเฟซบุ๊ก ประกันสังคม ได้มีการเปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ 10 พ.ย.64 กรมบัญชีกล างจะโอนเงินให้ 3 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คือ

1 เงินผู้สูงอายุ จะได้รับประจำเดือน พ.ย. ได้เงิน 600-1000 บ าท ตามเกณฑ์อายุ

บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ

และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน

โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ มาลงทะเบียน

อัตราการได้เงินของผู้สูงอายุ

อายุ 60 69 ปี จะได้รับ 600 บ าท

อายุ 70 79 ปี จะได้รับ 700 บ าท อายุ 80 89 ปี จะได้รับ 800 บ าท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บ าท ทางภาครัฐจะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ได้ทุกคน

2 เบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 800 1,000 บ าท ตามเกณฑ์อายุ

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โอนเข้าบัญชี 800 บ าท

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บ าท (ได้วันที่ 10 พ.ย.64)

และได้เงินพิเศษ 200 บ าท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะโอนให้ประมาณวันที่ 22 พ.ย.64 นี้ สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงไทย

3 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บ าท ต่อเด็ก 1 คน

กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บ าท