เปิดโพยรายละเอียด หลัง ศบค. สั่งปิด 10 สถานที่เพิ่ม

หลังจากที่มีการสั่งปิดหล ายสถานที่ก่อนหน้านี้ ล่ าสุด เมื่อเวล า 12.30 น. วันที่ 21 ก.ค. 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่กร ะจา ยของ CV-19 หรือ ศบค. แถลงข่าวถึงมาตรการยกระดับ 13 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สงขล า ปัตตานี นราธิวาส ยะล า ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธ ย า ที่มีการบังคับใช้ในเรื่องการเคลื่อนย้ าย งดการเดินทาง รวมทั้งการไม่อนุญาตให้เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้มไปยังพื้นที่อื่น ยกเว้นกรณีจำเป็น

พร้อมเน้นย้ำว่า การขนส่งสาธารณะขนส่ง รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน ระหว่างจังหวัดถ้าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ และระหว่างในพื้นที่ด้วยกันจะลดการบริการขนส่งสาธารณะลง 50%

สำหรับ 10 กิจการและกิจกรรมที่ต้องปิดเพิ่มตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 มีดังนี้

1. สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่ม และกล างแจ้ง

2. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

3. ล านกีฬา

4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

5. ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทย าศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทย านวิทย าศาสตร์ ศูนย์วิทย าศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

6. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

7. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน

9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็ก หรือร้านสัก ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า

10. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ

ส่วนที่เปิดได้มี 3 กรณี

1. สถานรับเลี้ยงเด็ก เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพย าบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

2. สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

3. ตล าดนัด เฉพาะส่วนที่ขายอาหาร หรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภค

ทั้งนี้ ในส่วนของตล าดสด ตล าดนัด สาธารณสุขมีความเป็นห่วงอย่ างยิ่ง แต่ในที่ประชุม ศบค. เข้าใจว่าถ้าปิดทั้งหมดเกรงว่าจะกระทบชีวิตมากพอสมควร จึงต้องฝากไปจังหวัดให้มีความเข้ มง วด

หากมีพื้นที่ความเสี่ย งให้จังหวัดพิจารณาปิดเพิ่มเติมได้ พร้อมขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในมาตรการ ถ้าใน 14 วัน สามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้น การผ่อนคล ายจะตามมา

อย่ างไรก็ตาม ศบค. เผย 10 กิจการและกิจกรรมที่ต้องปิดเพิ่ม รวมร้านตัดผม-ร้านสั กไม่ว่าจะในหรือนอกห้าง ส่วนตล าดยังเปิดได้