คุมไม่อยู่แล้ว ยอดวันนี้ 10 จังหวัด

ตืดตามกันตลอดเวลากับอัพเดทเกาะติดสถานการณ์ โ ค วิ ด ติ ด เ ชื้ อ วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1549 ราย

2 สมุทรปราการ 548 ราย

3 สมุทรสาคร 434 ราย

4 นครปฐม 266 ราย

5 ชลบุรี 262 ราย

6 ฉะเชิงเทรา 252 ราย

7 ประจวบคีรีขีนธ์ 241 ราย

8 นนทบุรี 235 ราย

9 ปทุมธานี 212 ราย

10 ปัตตานี 190