ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดการเดินทาง

หลังจากที่การล็อกดาวน์ในหล ายพื้นที่ยังคงดำเนินต่อไป ล่ าสุด วันที่ 18 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ภายหลัง มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพ ร่ ประกาศ ให้ยกระดับ 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด โดยเพิ่ม 3 จังหวัด ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-พระนครศรีอยุธย า ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ ได้แยกข้อกำหนดที่ทางราชการได้ออกไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติ เพื่อเป้าหมาย ลดการแพ ร่ก ระจายของ CV-19 ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดง ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น 21.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

2. จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้ จนถึง 20.00 น. โดยห้ามการบริโภคในร้าน และให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ ายกัน ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกย าและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็น การให้บริการฉี ดวั คซี นหรือบริการทางการแพ ทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ โดยให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวล า 20.00 น.

4. โรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวล าปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

5. ร้านสะดวกซื้อ และต ล าดสด ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวล า 20.00 น. โดยจำกัดเวล า สำหรับร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเว ล ากล างคืน ให้ปิดให้บริการในระหว่างเวล า 20.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

6. โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ สำหรับการดำเนินการของโรงพย าบาล สถานพย าบาล ค ลินิกแพ ทย์รักษาโร ค ร้านขายย า ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์

ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายย าและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้ อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโร คตามที่ทางราชการกำหนดอย่ างเคร่งครัด

7. ห้ามจัดกิจกรรมมีความเสี่ย ง ห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน และสนับสนุนให้ ภาคราชการ ทำงานที่บ้านแบบ 100% สำหรับงานที่ต้องทำในสถานที่ทำงาน ให้ทำได้เท่าที่จำเป็น สำหรับบริษัทเอกชน ขอความร่วมมือทำงานที่บ้าน อย่ างเต็มที่

อย่ างไรก็ตาม ได้จำกัดการเคลื่อนย้ า ยเดินทาง 13 จังหวัดสีแดง ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นออกนอกเคหสถาน ร้านอาหาร-ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม หนุน ราชการ เอกชน ทำงานที่บ้านแบบ 100%