ด่วน สธ. ประกาศแล้ว ปชช. ฉีดไฟเซอร์ฟรี เริ่ม ต.ค. ถึง ธ.ค. 64

เป็นข่าวที่คนไทยถึงกับร้องเฮ เมื่อวานนี้ (25 ก.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว cv-19 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวประเด็น การบริหารจัดการวั คซีนไฟเซอร์ ว่า

กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วั คซีนป้องกัน (cv- 19) ได้ตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวั คซีนcv- 19 กรณีวั คซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ซึ่งมีผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพิจารณาจัดสรร และกระจายวั คซีนไฟเซอร์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ของcv- 19 (ศบค.)

โดยวั คซีนไฟเซอร์ล็อตแรก จำนวน 1.54 ล้านโดส จะเข้ามาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เริ่มฉี ดต้นเดือนสิงหาคม 2564 ในกลุ่มบุคล ากรการแ พทย์และสาธารณสุข/บุคล ากรด่านหน้า ไม่น้อยกว่า 5 แสนโดส

ที่เหลือจัดสรรไปยังกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ และเพื่อควบคุมการแพร่ในพื้นที่

นายแ พทย์รุ่งเรือง กล่ าวต่อว่า กรณีข่าวการจัดสรรวั คซีนไฟเซอร์ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ด่านหน้าเหลือ 2 แสนโดสนั้น ขอย้ำไม่เป็นความจริง การจัดสรรวั คซีน กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญของบุคล ากรด้านการแ พทย์และด่านหน้า เพื่อธำรงรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศรับมือกับสถานการณ์การแพร่ของcv- 19 บุคล ากรด่านหน้าทุกคนต้องได้รับวั คซีนเข็ มที่ 3 เพื่อกระตุ้ นภู มิคุ้ มกัน ซึ่งขณะนี้บุคล ากรบางส่วนที่ฉี ดวั คซีนซิโนแวค 2 เข็ ม และฉีดเข็ ม 3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ผลการศึกษาพบว่ามีระดับภูมิคุ้มกันสูงมาก มากกว่าฉี ดเข็ม 1 ซิโนแวค เข็ ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า, แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม, ไฟเซอร์ 2 เข็ม, ซิโนแวค 2 เข็ม และสูงกว่าภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้ อ รวมทั้งไม่มีการบังคับให้ฉีดเข็ มกระตุ้นเป็นแอสตร้าเซนเนก้า การฉีดเป็นไปตามความสมัครใจ ขณะนี้ได้ให้ทุกโรงพย าบาลสำรวจข้อมูลบุคล ากรด่านหน้าและจะฉี ดให้ตามที่ได้แจ้งไว้ สำหรับวั คซีนไฟเซอร์อีกจำนวน 20 ล้านโดสจะเข้ามาในประเทศไทยและเริ่มฉี ดได้ในช่วงเดือนตุล าคมถึงธันวาคม 2564 การจัดสรรจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะทำงานฯ วั คซีนไฟเซอร์ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขณะนี้มีการแอบอ้าง หลอกลวงเรื่องการฉี ดวั คซีนไฟเซอร์และเรียกเก็บเงิน ขอย้ำว่าวั คซีนไฟเซอร์ทั้ง 21.54 ล้านโดส เป็นการฉีดฟรี ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินค ดีกับผู้แอบอ้างถึงที่สุด ขอให้อย่าหลงเชื่อ และติดตามข้อมูลที่ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข

นายแ พทย์รุ่งเรือง กล่ าวอีกว่า สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์cv- 19 ไปได้ คือความร่วมมือของประชาชนทุกคนและทุกภาคส่วน เข้มข้นมาตรการป้องกัน ขอเรียนว่า บุคล ากรทางการแ พทย์และสาธารณสุขทุกคนทำงานอย่างหนักมากเพื่อดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด ทั้งทีมเชิงรุกสู่ชุมชน การบริหารจัดการเตียงรับผู้ป่ วยอาการวิ กฤตรุ น แร ง รวมทั้งปรับมาตรการดูแลผู้ป่ วยที่บ้านและชุมชน

ขอบคุณ กระทรวงสาธารณสุข