ผอ.ใจดี ลดค่าเทอม คืนค่าอาหาร ประคองผู้ปกครอง

ภายหลังจากที่ทุกโรงเรียนเปลี่ยนมาตรการการเรียนการสอน จากกรณีที่เกิดการแพ ร่กร ะ จ าย CV19 ระลอกใหม่ ทำให้โรงเรียนทั่วประเทศ ต้องมีการปรับรูปแบบการเปิดเทอม ด้วยการให้เรียนออนไลน์แทนการมาเรียนที่โรงเรียน เพื่อป้องกันการแพ ร่กร ะจ ายของ CV9 ขณะเดียวกันผู้ปกครองนักเรียนก็ได้รับผลกระทบอย่ างหนัก จากเศรษฐกิจที่ซบเซา สถานประกอบการปิดกิจการ และตกงานกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนทั่วประเทศเรียกร้องขอให้โรงเรียนต่างๆ ลดค่าเทอมลง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนั้น

ล่ าสุด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทย าลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า โรงเรียนราชสีมาวิทย าลัย ถือว่าเป็นโรงเรียนระดับมัธยมชายล้วนขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษานี้มีนักเรียนอยู่กว่า 4,200 คน ซึ่งทางโรงเรียนรู้สึกเห็นใจผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการร ะบ าดของไ ว รั สโ ค วิ ด-19 เป็นอย่ างมาก วันนี้ทางผู้บริหารโรงเรียน จึงได้มีการประชุมหารือกันแล้ว เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือเยียวย าผู้ปกครอง และเร่งสรุปเพื่อประกาศมาตรการช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ ภายใน 2-3 วันนี้

เบื้องต้นทางโรงเรียนได้คืนค่าอาหารกล างวันนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ไปแล้วกว่า 700 ราย รายละ 2,000 บาท เพราะส่วนนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน จึงไม่มีค่าอาหารกล างวันที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ก็จะจ่ายค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 300 บาท

เพราะการเรียนออนไลน์ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วย พร้อมกับคืนเงินค่าเทอมในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ค่าห้องแอร์ ค่ากิจกรรมแข่งขันกีฬา ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดค่ายลูกเสือ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน

นายประยงค์กล่ าวว่า เป็นห่วงครอบครัวของนักเรียน หลังจากที่มีการจัดให้เรียนออนไลน์ ครู อาจารย์อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเท่ากับเรียนที่โรงเรียน จึงอย ากฝากผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหล านของท่าน ไม่ให้ออกไปเถลไถลทำอะไรที่นอกลู่นอกทาง รวมทั้งดูแลไม่ให้ออกไปในพื้นที่เสี่ยง เพราะถ้าติดเชื้ อโ ค วิ ดมาแล้ว จะทำให้ครอบครัวย ากลำบ า กขึ้น

ในส่วนของผู้ปกครองเองนั้น แม้ว่าทางโรงเรียนจะลดค่าเทอมให้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก CV19 ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนใช้จ่ายเงินอย่ างประหยัด อย่ าใช้ซื้อของฟุ่มเฟือย ควรมีการวางแผนบริหารจัดการเงินให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตเช่นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปกู้ห นี้ยืมสิ นคนอื่นเพิ่มอีก และขออวยพรให้ครอบครัวนักเรียนทุกคน สามารถผ่านพ้นวิก ฤ ตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ นายประยงค์กล่ าว

ขอแสดงความชื่นชมเรื่องวิสัยทัศน์ของท่าน ผอ. มา ณ ที่นี้