เช็กเลย “ประกันสังคม” เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33-39 เปลี่ยน รพ. ปี 65

News

ผู้ประกันตนมาทางนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 แจ้งเปลี่ยนสถานพย าบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 64-31 มี.ค. 65 หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพย าบาล

สามารถยื่นแบบเลือกสถานะพย าบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งประเทศไทย หรือทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Application SSO Connect

ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานพย าบาลในแต่ละครั้ง ขอให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพย าบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพย าบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้

กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์

จากสถานพย าบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นส ภาพ

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง