ผู้เชี่ยวชาญเตือน เตรียมตั้งรับปรากฏการณ์ลานีญา

นอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว เรื่องสภาพอากาศก็ต้องให้ความสนใจอย่ างต่อเนื่อง รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภั ยพิ บั ติ มหาวิทย าลัยรังสิต ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตื อนอาจเกิดปรากฏการณ์ ล านีญา ถ้าปริมาณฝน 1,000 ปี มาตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.เสรี ระบุ สัปดาห์ก่อนมีเหตุการณ์ภัยซ้ำซ้อนน้ำท่วมใหญ่ที่ยุโรป มาสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ ประเทศจีน ทำให้มีผู้ไม่รอดตเกือบ 20 คน ในเมืองหลวง เจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน และมีการอ พย พกว่า 200,000 คน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจ มน้ำ น้ำล้นตลิ่ง

ศ. Johnny Chan แห่งมหาวิทย าลัยฮ่องกง กล่ าวว่า นี่คือผลพวงจากภาวะโลกร้อน ทำให้มีปริมาณฝนตกหนักในรอบ 1,000 ปี กล่ าวคือ

ปริมาณฝนสะสม 3 วัน ที่เมืองเจิ้งโจว มีมากถึง 617.1 mm (โดยที่ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีที่เมืองนี้ 640.8 mm) กล่ าวคือ

ฝนตก 3 วัน เทียบเคียงฝน 1 ปี เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดบ่อยครั้งขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ยังบอกอีกด้วยว่า ปล ายปีนี้ คาดว่าปรากฏการณ์ ล านีญา มีโอกาสเกิดขึ้น ถ้าปริมาณฝน 1,000 ปี

มาตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีที่เราเผชิญกับ cv-19 เหมือนเจิ้งโจวที่มีประชากรใกล้เคียง กทม. จะเกิดอะไรขึ้น ? แผนรองรับเป็นอย่ างไร ? จะอ พย พกันอย่ างไร ? อ พย พไปที่ไหน ?

นี่คือมหั น ตภั ยซ้ำซ้อน ที่เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประ ม าท และมีสติน่ะครับ ผมได้จำลองสถานการณ์ไว้แล้ว (ดูรูปแนบ)

การประเมินความเสี่ ย งเป็นเรื่องสำคัญมาก โปรดติดตามตอนต่อไป

กระทั่งล่ าสุด รศ.ดร.เสรี ศุภทราทิตย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางคมชัดลึกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยข ย ายความว่ามีการคาดการณ์ฝนในเดือนตุล าคมจะมีตกหนัก เพราะฉะนั้นก็คิดว่า กรุงเทพฯ มีความเสี่ ย งจากฝนตกหนัก ก็ต้องป้องกันไว้ เพราะขณะนี้ หน่วยงานต่าง ๆ รุมในเรื่อง cv-19 แต่อาจลืมไปแล้วเรื่องระบบระบายน้ำเป็นอย่ างไร เพราะมีเวล านับจากนี้เพียง 2 เดือนเท่านั้นให้เตรียมความพร้อม หน่วยงานภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดความโกล าหลได้