หมอโอภาส เตือน คนฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม

ประชาชนพูดถึงเป็นวงกว้าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุ แถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน กรณีการฉีดวั คซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ในเด็กผู้ชาย ว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ภายใต้คณะกรรมการวั คซีนแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ราชวิทย าลัยกุมารแ พทย์แห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวั คซีนย าหลักแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแ พทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย คณะแพ ทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล นายกสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแ พทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทย าลัยสูตินรีแ พทย์แห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

สำนักงานปลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สถาบันวั คซีนแห่งชาติ เป็นผู้แทนองค์กรทางการกำหนดนโยบายและแนวทางการฉีดวั คซีนระดับชาติ

นพ.โอภาส กล่ าวต่อว่า การประชุมเมื่อวันที่ 20 ต.ค. มีเรื่องการให้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียน ซึ่งเริ่มฉีดตั้งแต่ต้น ต.ค. ขณะนี้ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ฉีดประมาณ 2 ล้านโดส สิ่งที่คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณามี 2 เรื่อง คือ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่า วั คซีนไฟเซอร์ที่เอามาฉีดเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ถ้าฉีด 2 เข็มระดับภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อสู้สายพันธุ์เดลตาได้เมื่อเทียบกับฉีด 1 เข็มอย่างมีนัยสำคัญ

นพ.โอภาส กล่ าวอีกว่า ส่วนความปลอดภัยนั้น ข้อกังวลเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหั วใจอักเ สบ กุมารแ พทย์โ รคหั วใจและผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลว่า วัคซีนไฟเซอร์มีความเป็นไปได้เกิดผลข้างเคียงการอักเ สบของกล้ าม เนื้อหั วใจ 6 ในแสนคน

แต่เมื่อเทียบแล้วเด็กติดโ ค วิ ด มีโอกาสเกิดอาการกลุ่ม MIS-C ที่ทำให้เกิดการอักเ สบทั่วร่างและก ล้ามเ นื้อหั วใจอักเ สบมีมากกว่าการฉีดวั คซีนมาก

การฉีดวั คซีนอาจเกิดก ล้ามเ นื้อหั วใจอักเ สบได้ แต่น้อย และหายเองได้ เทียบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น อุบัติการณ์เกิดผลข้างเคียงน้อยกว่ามาก คณะอนุฯ จึงแนะนำให้ฉีดวั คซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ในเด็กชายต่อไป ตามหลักการที่กำหนดไว้ คือ ตามความประสงค์ของผู้ปกครองและนักเรียนภายใต้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพื่อคำนึงถึงประโยชน์การป้องกันโ รคโ ค วิ ดเป็นหลัก และความเ สี่ยงการรับวั คซีน รวมทั้งแนะนำงดออกกำลังกายหนักหลังรับวัค ซีน 7 วัน หากรับวัคซีน 7 วัน แล้วมีอาการใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม หอบหนื่อยให้รีบไปพบแ พทย์ บุคล ากรทางการแ พทย์จะให้ข้อมูลผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจและเฝ้าระวังอย่างเพียงพอ นพ.โอภาส กล่ าว

อธิบดีกรมควบคุมโ รค กล่ าวว่า เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แคนาดา อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ก็ให้วั คซีนเด็ก 12 ปีขึ้นไปแบบประเทศไทย สอดคล้องกับมติและการรับรองให้ฉีดวั คซีนได้ขององค์การอนามัยโลก

นพ.โอภาส กล่ าวต่อว่า อีก 2 ประเด็นที่คณะอนุฯ ประชุมคือ 1.องค์การอนามัยโลกแนะนำการฉีดวั คซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม 3 ซึ่งประเทศไทยส่วนใหญ่ฉีดเชื้ อต าย คือ ซิโนแวค 2 เข็ม พบว่าฉีดระยะหนึ่งภูมิลดลง การฉีดเข็มกระตุ้นจึงเกิดประโยชน์ โดยเราฉีดต่างชนิดด้วยแอสตร้าเซนเนก้าที่เป็นไวรัลเวคเตอร์ ทั้งนี้ การฉีดปูพื้นหรือ Prime ด้วยเชื้ อต าย และฉีดกระตุ้นด้วยวั คซีนอีกชนิดช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงมาก

นพ.โอภาส กล่ าวอีกว่า โดยประเทศไทยจะฉีดเข็มกระตุ้นชนิดต่างกันจากปูพื้นตอนต้น เช่น เราฉีดเชื้ อต ายก่อน จากนั้นตามด้วยไวรัลเวคเตอร์ และ mRNA ไล่เรียงกันไปปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตามวั คซีนที่เรามี สอดคล้องกับคำแนะนำองค์การอนามัยโลกซึ่งประเทศไทยทำล่วงหน้าไปแล้ว

นพ.โอภาส กล่ าวด้วยว่า และ 2.คำถามเรื่องการฉีดกระตุ้นของซิโนฟาร์ม รอง ผอ.รพ.จุฬาภรณ์มาให้ข้อมูลคณะอนุฯ ว่า ขณะนี้มีคนฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็มไประยะหนึ่งพอสมควร และแนวโน้มการฉีดกระตุ้นจะเป็นอย่างไร โดยคณะอนุฯ มีความเห็นว่า หลักการพิจารณาคนฉีดซิโนฟาร์มซึ่งเป็นเชื้ อต ายแบบเดียวกับซิโนแวค หลักคิดให้ใช้หลักการเดียวกัน คือ ซิโนแวค ฉีดเข็ม 3 ให้คนฉีด 2 เข็มเกิน 3-4 เดือนขึ้นไป เช่น มี.ค.ฉีดครบ 2 เข็มก็ฉีดกระตุ้นตอน ก.ย.-ต.ค.

ดังนั้น ซิโนฟาร์มฉีดครบ 2 เข็มช่วงเดือน ก.ค.เป็นต้นไป จะกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นประมาณปล าย พ.ย.ถึงต้น ธ.ค.เป็นต้นไป โดยคณะอนุฯ ขอให้ รพ.จุฬาภรณ์ส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานที่มีการศึกษาพบว่า จำเป็นต้องฉีดเข็มกระตุ้นเนื่องจากภูมิคุ้มกันลดลงให้คณะอนุฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนที่จะมีการประกาศให้ประชาชนได้ฉีดต่อไปในวงกว้าง และทางรพ.จุฬาภรณ์ส่งข้อมูลครบถ้วนเมื่อไร คณะอนุฯจะรีบพิจารณาและประกาศฉีดวั คซีนต่อไป นพ.โอภาส กล่ าว

นพ.โอภาส กล่ าววา สำหรับ พ.ย.คาดว่าจะมีวั คซีนเข้ามา 25 ล้านโดส เป็นแอสตร้าฯ 15 ล้านโดส ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส ส่วนซิโนแวคที่เป็นตัวปูพื้นฉีดได้ดี เมื่อฉีดเข็ม 2 ต่างชนิดกันภูมิขึ้นสูงมาก ขณะนี้วั คซีนเหลือน้อยแล้ว คาดว่าเดือนนี้จะฉีดหมด ท่านที่อย ากฉีดเพื่อปูพื้นต้องรีบหน่อย เพราะเดือนถัดไปโอกาสวั คซีนหมดและไม่ได้ฉีดมีสูง อย่างไรก็ตาม เรามีวั คซีนเพียงพอที่จะฉีดเข็ม 1 2 และ 3 ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดสที่จะฉีดให้ครบใน พ.ย.-ธ.ค.นี้

เมื่อถามถึงสูตรไขว้แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์จะใช้ทางการเมื่อไร นพ.โอภาส กล่ าวว่า คณะอนุฯ อนุญาตฉีดได้ แต่รอการประกาศอีกครั้ง เพราะต้องดูปริมาณวั คซีนที่มี ทั้งนี้ สูตรไขว้ต่าง ๆ ที่คณะอนุฯ ให้คำแนะนำทุกสูตรมีประสิทธิภาพดีและปลอดภัยใกล้เคียงกัน ไม่ต้องกังวลว่าฉีดสูตรไหนตัวไหนก่อนหลัง ผู้เชี่ยวชาญและ สธ.พย าย ามหาสูตรวั คซีนและวั คซีนที่มีมาฉีดประชาชน ส่วนการฉีดบูสเตอร์โดสในปี 2565 ไม่ต้องกังวล นายกฯ เห็นชอบจัดหาไว้ 120 ล้านโดส มีเพียงพอขอให้ไปฉีดตามที่กำหนด